Sjökapten – General Operator's Certificate (GOC)

Kurskod S1922032
Studiepoäng 6
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studerande ha färdighet i enlighet med STCW 2010 kapitel II sektion A-II/1 och kapitel IV:
– kunskap om radiosystemets funktion i praktiken och förmåga att använda GMDSS-systemets utrustning samt är behörig att handha fartygets radiokommunikation.
– avlägger den av Teleförvaltningscentalen administrerade examen för allmänt radiotelefonicertifikat (General Operators Certificate (GOC)).
– avlägger examen för Luftfartsverkets behörighetsbevis för användande av flygradio på passagerarfartyg i internationell trafik.
– kan sända och motta morse-ljussignaler och kan använda den internationella signalboken (International Code of Signals).

Innehåll

– internationella radioreglementet (Radio Regulations)
– GMDSS nödradiosystem
– apparathantering
– trafikavgifterna
– international Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual (IAMSAR)
– signalering
Kursen är utformad med beaktande av IMO:s Model Course 1.25, de europeiska teleförvalningarnas samarbetsorgans (CEPT) rekommendation gällande GOC-examen, Sjöfartsstyrelsens bestämmelser om flygradio, Sjöfartsstyrelsens cirkulär nr 14/1.7.1996, Luftfartsverkets bestämmelser TRG M1-11, 11.12.1992, Luftfartsverkets kursplan TRG T1-17, 11.12.1992 i tillämpliga delar och publikationen AIlmailun VHF-radiopuhelinliikenne@.

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftliga tentamen och ett praktiskt prov, varav ett skriftligt och ett praktiskt prov gäller GOC-examen och verkställs av en av teleförvaltningscentralen godkänd examinator.

Kurslitteratur och studiematerial

Poseidon. An Introduction to GMDSS.
Poseidon. Student´s Workbook.
IAMSAR manual : International aeronautical and maritime search and rescue manual. (2004). London : IMO ; Montreal : ICAO.

Internationell signalbok 1965. (1990). Stockholm : Sjöfartsverket.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Radio and Satellite Communications Simulator (Poseidon)
Radiostation Marnav / OGPF
VHF Air Band Transceiver
Olika publikationer rörande radiotrafik, som finns på fartyg

Förkunskaper

[S1321042] Engelska för GOC

Dokumentering

Godkänd kurs antecknas i studiekortet.
Över godkänd kurs urfärdas [GOCCERT.FRM.2] kursintyg på svenska och engelska.
GOC utfärdas av Teleförvaltningen.
Flygradiobehörighet utfärdas av Luftfartsverket enl. PEL M2-90, 11.12.1992
kursintyg på svenska och engelska.
GOC utfärdas av Teleförvaltningen.
Flygradiobehörighet utfärdas av Luftfartsverk.
Vitsord – Godkänd eller Underkänd.

Arbetsformer

Föreläsningar, självstudier och övningar i simulator.

Utskriven 23 oktober 2019 kl 13:28