Sjökapten – Medicinsk första hjälp och sjukvård

Kurskod S1822042
Studiepoäng 4 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs har den studerande den kunskap, som enligt STCW 2010 kapitel VI sektion A-VI/4-1 och A-VI/4-2, EU-direktiv 92/29/EEC, ILO-164 artikel 9, 45 2-3 mom. förordningen om fartygsbemanning, besättningens behörighet och vakthållning (1256 /97) och 15 sjöfartsstyrelsens fartygsapoteksbeslut förutsätts av den person, som ansvarar för första hjälp och sjukvård ombord och för fartygsapoteket.
Den studerande förstår betydelsen av förebyggande åtgärder för undvikande av sjukdom och olycksfall samt kan leda och övervaka sanitära förhållanden ombord.
Den studerande kan ge en på fartyget insjuknad eller skadad person omedelbar och sakenlig vård, vid behov med hjälp av radioförmedlad läkarrådgivning, tills professionell vård kan erhållas från land.

Innehåll

– anatomi
– fysiologi
– farmakologi och fartygsapotek
– promotiv och preventiv hälsovård
– radio Medical
– sjukdomar och behandlingsåtgärder
– akuta sjukdomsattacker
– andningsorganen
– cirkulationsorganen
– öron, näsa, hals
– ögon
– matsmältningsorganen
– Diabetes Mellitus
– urinvägarna
– kvinnosjukdomar och förlossningar
– hud- och könssjukdomar
– mental ohälsa
– behandling av olycksfall
– sår, chock och stora blödningar
– skall-, nack- och ryggskador
– stukningar, frakturer, luxationer
– brännskador
– köldskador, hypotermi
– förgiftningar
– tandskador
– prioritering, transportställningar, bårar
– överlämnande av patient till sjukvårdspersonal
– repetition av första hjälp
Kursen är utformad med beaktande av STCW 2010 kapitel II, sektion A-II/1 och A-II/2 . Kursen uppfyller även FRK:s krav för första hjälpkurs I och II.

Närvaro

Föreläsningar, närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare
Praktiska övningar, närvaro förutsätts

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Aktivitet under föreläsningar och övningar
skriftlig tentamen, deltenter och ett praktiskt prov

Kurslitteratur och studiematerial

Finska fartygsapoteket, Finlex, 2015.
Palmkvist, I. (2004). Sjukvård för sjöbefäl. Lund : Studentlitteratur.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Franson och Kvist: Anatomi och fysiologi 1. 4 uppl. 1998
Pharmaca Fennica och FASS
WHO, International Medical Guide For Ships, ISBN 92 4 154231 4
Medical section of the International Code of Signals
Videomaterial med olika innehåll
Simulator SimMan3G
Övningsdockor för hjärt- och lungräddning och behandlingsåtgärder
Komplett fartygsapotek inklusive tomma läkemedelsaskar
Material för praktiska övningar

Förkunskaper

[S0804031] Första hjälp

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet.
Över godkänd kurs ges kursintyg [SJUKCERT.FRM.3] på svenska och engelska.

Godkänd eller Underkänd.

Arbetsformer

Föreläsningar, grupparbeten och praktiska övningar. Sjukhuspraktik om möjligt.

Övrigt

Utskriven 11 december 2019 kl 10:23