Sjökapten – Skolfartyg 4

Kurskod S1559023
Studiepoäng 1
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha färdighet i enlighet med STCW-2010 sektion A-II/2.
Den studerande har utvidgade och fördjupade kunskaper i ruttplanering, navigation, manövrering, positionsbestämning, vaktrutiner och hantering av nautiska instrument.

Innehåll

– planering och genomförande av olika reseetapper
– planering och genomförande av alternativa manövrar från och till kaj
– manövrering med fjärrkontroll till huvudmaskin, propeller och roder
– positionsbestämning med olika metoder (inkluderar terrestra, radiotekniska och astronomiska metoder)
– deviationsbestämning
– bryggteamets organisation
– besättningens ledning och organisation
– skärgårdsnavigation
– upprätthållande av en säker navigation även i mörker och nedsatt sikt
– instrumentens användning enligt aktuell situation
– meteorologiska observationer och väderleksrapporter
– kontroll av djupgående, trim och stabilitet.

Närvaro

Obligatorisk närvaro

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Den studerandes aktivitet och funktion ombord på skolfartyget observeras.

Kurslitteratur och studiematerial

Skolfartyg med tillbehör och utrustning

Förkunskaper

[S1535012] Nautiska instrument 1
[S1536012] Nautiska instrument 2
[S1553033] Nautiska instrument 3
[S1622052] Trim, stabilitet och stress 1
[S1551043] Navigation 4
[S1552073] Oceanografi och nautisk meteorologi 2
[S1554023] Vaktrutiner och sjövägsregler på management nivå
[S1555043] Manövrering och åtgärder vid haveri på management nivå
[S1657033] Maritime Resource Management

Dokumentering

Godkänd kurs antecknas i studiekortet.
Kursen kan påverka bedömningen i berörda ämnen.
Vitsordet – Godkänd eller Underkänd.

Arbetsformer

Övningsuppgifter och praktiska övningar ombord på skolfartyg

Utskriven 23 oktober 2019 kl 13:27