Sjökapten – Manövrering och åtgärder vid haveri

Kurskod S1555033
Studiepoäng 4
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha färdighet i enlighet med STCW 2010 Kapitel II sektion A-II/2 (Manoeuvre a ship in all conditions) och (Respond to navigational emergencies)

Innehåll

Fartygsmanövrering under olika förekommande förhållanden inkluderande
– manövrering vid angöring av lotsplatser, ombordtagande och lämnande av lots, med iakttagande av väderleksförhållanden, tidvattenfenomen, tillgängligt utrymme och stoppsträckor (S)
– manövrering i floder, inlopp och trånga farvatten med iakttagande av ström och vind (S)
– tillämpning av tekniken för konstant girhastighet och -radie
– manövrering i grunt vatten, inkluderande squat, rullnings- och stampningsrörelser (S)
– interaktion mellan fartyg samt kanal och bankeffekten (S)
– manövrering till och från kaj under olika väderleksförhållanden, tidvattensnivåer och strömmar, samt med och utan bogserbåtar (S)
– samverkan mellan fartyg och bogserbåtar (S)
Fartygsmanövrering under olika förekommande förhållanden inkluderande
– manövrering vid angöring av lotsplatser, ombordtagande och lämnande av lots, med iakttagande av väderleksförhållanden, tidvattenfenomen, tillgängligt utrymme och stoppsträckor (S)
– manövrering i floder, inlopp och trånga farvatten med iakttagande av ström och vind (S)
– tillämpning av tekniken för konstant girhastighet och -radie
– manövrering i grunt vatten, inkluderande squat, rullnings- och stampningsrörelser (S)
– interaktion mellan fartyg samt kanal och bankeffekten (S)
– manövrering till och från kaj under olika väderleksförhållanden, tidvattensnivåer och strömmar, samt med och utan bogserbåtar (S)
– samverkan mellan fartyg och bogserbåtar (S)
– användning av olika framdrivnings- och manövreringssystem (S)
– val av ankarplats, ankring med ett eller två ankaren i begränsade utrymmen, samt faktorer som påverkar beslutet om använd kättnings-längd
– draggande ankare och uppklarandet av oklart ankare
– torrdockning med och utan skada
– handhavande och manövrering av fartyg i hårt väder, inkluderande hjälp till nödställt fartyg eller flygplan, bogserbåtsverksamhet, metoderna att förhindra ett icke manöverfärdigt fartyg från att lägga sig med bredsidan till mot sjögången, att minska drift och användning av olja
– försiktighetsåtgärder vid manövreringen i samband med sjösättningen av räddningsbåtar eller -flottar i hårt väder
– tillvägagångssätt för ombordtagande av överlevande från räddningsbåtar eller livbåtar och -flottar
– utrönande av manöverkarakteristik hos vanliga fartygstyper särskilt med hänsyn till stoppsträckor och svängningscirklar vid varierande djupgående och fart (S)
– fartreduceringens betydelse för att undvika skador förorsakade av svallvågor
– praktiska åtgärder som bör vidtas vid gång i eller i närheten av is eller vid nedisning
– sättet att färdas i eller i närheten av trafikseparationssystem och i områden med ”vessel traffic service” (VTS) (S)
Åtärder vid haveri
– försiktighetsåtgärder vid fartygets strandande
– åtgärder vid hotande grundstötning och efter grundstötning
– flottagning av grundstött fartyg
– åtgärder vid hotande kollision och efter kollision eller skada på skrovets vattentäta indelning på grund av annan orsak
– tillämpa ”damage control”
– nödstyrning
– nödbogsering
Moment märkta (S) genomförs i tillämpliga delar i fartygssimulatorn.

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftlig tentamen och inlämnad laborationsrapport. Praktiska prov i simulator och på skolfartyg.

Kurslitteratur och studiematerial

Artikelsamlingar.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Datorprogram, PORTSIM
Fartygssimulator

Förkunskaper

[S1533012] Navigation 3
[S1554023] Vaktrutiner och sjövägsregler på management nivå

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet. VG, G eller U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer och simulatorövningar.

Övrigt

Kursen kompletteras med praktiska övningar i samband med [S1559023] Skolfartyg 4

Utskriven 11 december 2019 kl 10:26