Sjökapten – Nautiska instrument 3

Kurskod S1553033
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha färdighet i enlighet med STCW 2010 Kapitel II sektion A-II/2:
-Kunskap om användningen av moderna elektroniska navigationshjälpmedel, med speciell kunskap om deras funktionsprincip, felkällor, upptäckande av felkällor och korrektionsmetoder för erhållande av noggrann position.

Innehåll

– radar
– ECDIS
– GPS
– DGPS
– loggar
– ekolod
– funktionsprincip och prestanda för gyrokompass
– terrestra navigationssystem
– integrerade navigationssystem

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftlig tentamen och/eller inlämningsuppgift/projektarbete

Kurslitteratur och studiematerial

Navigation : NAV. 1, Terrester navigation. (1986). Stockholm : Chefen för marinen.
Navigation : NAV. 3, Navigering med teletekniska hjälpmedel. (1999). Stockholm : Chefen för marinen.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Aktuell elektronisk navigeringsutrustning i simulator och ombord på skolfartyg enligt sjöfartsstyrelsens beslut om godkänd utrustning.
Broschyrer och operatörsmanualer
Sjökort
Aktuella nautiska publikationer

Förkunskaper

[S1531022] Navigation 1
[S1532022] Navigation 2
[S1533012] Navigation 3
[S1535012] Nautiska instrument 1
[S1536012] Nautiska instrument 2

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet. VG. G eller U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar och praktiska övningar

Utskriven 09 december 2019 kl 20:01