Sjökapten – Navigation 4

Kurskod S1551043
Studiepoäng 4 1/2
Lärandemål

Färdighet i enlighet med STCW-2010 sektionerna A-II/2:
Efter avslutad kurs ska den studerande:
Kunna planera en resa och navigera under alla förhållanden
Kunna utföra storcirkelberäkningar samt beräkna tidsåtgång för en resa
Kunna utföra positionsbestämning med olika hjälpmedel med beaktande av deras noggrannheter
Kunna kontrollera kompasser med terrestra och astronomiska hjälpmedel och metoder
Ha en uppfattning om operativa aspekter och funktioner när det gäller modern navigationsutrustning
Kunna använda radar och optiska metoder för att navigera i trång farled, i mörker samt i nedsatt sikt
Känna till fartygstrafikservicen (VTS) och dess olika ansvarsområden och funktioner
Känna till lagstiftning och procedurer kring ballastvattenbyte

Innehåll

– Reseplanering beaktande trånga farleder, väder, is, nedsatt sikt, trafiksepareringar, fartygstrafikservice (VTS) samt områden med tidvattenströmmar
– Repetition av Zontid (ZT), Standardtid (StdT), Sann soltid (ST), Medelsoltid (MT) och Greenwich Mean Time (GMT)
– Loxodromberäkningar med Mercators metod (växande metoden)
– Från- och tillseglad kurs, storcirkeldistans, kordasegling samt vertexberäkning
– Beräkning av tidsåtgång i olika tidsformat
– Meteorologisk fartygsvägledning (Weather Routeing)
– Olika symboler och begrepp gällande trafiksepareringar
– VTS-begrepp: Rapporter, Navigationsassistans, Fartygstrafikreglering, ansvarsfördelning
– Kompasskontroller med hjälp av terrestra och astronomiska metoder
– Solens synliga uppgång samt solen i sanna horisonten
– Integrerade bryggsystem i navigationen
– Använda elektronisk bäringslinjal (EBL) och avståndsring (VRM) i skärgårdsnavigering samt optiska svängmärken
– Olika fastslagna områden för byte av ballastvatten
– Olika metoder för ballastvattenbyte

Närvaro

4,5 sp 60 timmar navigation + 12 timmar på skolfartyg
Obligatorisk närvaro

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftlig tentamen och praktiska övningar. Den studerandes sätt att fungera i de olika övningsmomenten påverkar bedömningen inom respektive ämnesområde.

Kurslitteratur och studiematerial

Ekman, M. (2015). Var är vi och vart ska vi? Navigationens grundideér.Mariehamn:Sjöfartsgeofysiska sällskapet, Åland (Uppsala: Kph Trycksaksbolaget)

Navigation: NAV. 1, Terrester navigation. (1986). Stockholm:Chefen för marinen.

Navigation 2. Astronomisk navigation, tidvattenlära. (1996). Stockholm:Chefen för marinen.

STCW 2010 : STCW convention, resolutions of the 1995 conference : STCW code : including 1997 amendments. (1996). London : IMO.

Wallin, B. (2014). Navigation i teori och praktik. Stockholm:Jure

Sjökort: Sv 6 samt sjökortskopior utdelade av lärare

SOLAS: Consolidated text of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, and its protocol of 1988: articles, annexes and certificates (2001). London: IMO.

Relevanta föreskrifter från Trafiksäkerhetsverket samt från Trafikverket.

Formelsamling, passare och transportör enligt lärarens anvisning

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):
Sjökortskopior
Övningsuppgifter
Sjökortskataloger
Nautiska publikationer med beaktande av de publikationer, som skall finnas tillgängliga på fartygen
Hänvisningar till lagar och förordningar på internet

Användbara websidor:
http://www.trafi.fi/merenkulku/sv
http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/s
http://www.sjofartsverket.se/
http://www.ukho.gov.uk/Pages/Home.aspx
http://www.johnnurminenmarine.com/se/
http://imo.org

Förkunskaper

S0403032 Sfärisk trigonometri
S1531032 Navigation 1
S1532032 Navigation 2
S1533022 Navigation 3
S1535012 Nautiska instrument 1
S1536012 Nautiska instrument 2
S1552073 Oceanografi och nautisk meteorologi 2

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet i sin helhet när alla kursmoment är godkända (se omfattning och nävaroskyldighet)

Arbetsformer

Föreläsningar, sjökortsövningar, olika räkneuppgifter samt fallstudier.
Kursen avslutas med skolfartyg.

Utskriven 23 oktober 2019 kl 14:03