Sjökapten – Radar + ARPA

Kurskod S1537012
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha färdigheter i enlighet med STCW 2010 Kapitel II sektionerna A-II/1 och A-II/3:
– Kunskaper om grundläggande principer för radar och ARPA.
– Förmåga att operera och att tolka och analyser information, som erhålls från radar och ARPA.
– Erhållande av radar- och ARPA (Automatic Radar Plotting Aids)-certifikat

Innehåll

Radarkurs:
Teori:
– radarns funktionsprincip och signalbehandling
– konvertering till digital radarbild
– radarprestanda och faktorer som inverkar på prestandan
– viktigare tekniska data
– kalibrering av radarbild
– radar och hälsorisker (mikrovågens strålningstäthet)
– olika radarfyrars (racons) funktionsprincip
– relativ och sann manuell plotting
– radar och sjövägsreglerna

Praktik:
– starta – kalibrera – stoppa radar
– olika inställningar (”display mode”)
– effekten av fel inställd kompass och/eller logg, kopplade till radar
– besvärliga väder/vindförhållanden och sjögång
– kontroll av radarns räckvidd
– kontroll av mätnoggrannhet
– olika mätmetoder
– manuell plottingteknik
– radar och sjövägsreglerna

Radarkursen är utformad med beaktande av IMO Model Course 1.07 – Radar Observation and Plotting, IMO Model Course 1.09 Radar Simulator och STCW 2010 Code B sektion B-I/12 punkt 2-17

ARPA-kurs
Teori:
– olika ARPA-system. (Funktionsprincip och karakteristika)
– plottingkapacitet- och begränsningar
– manuell- och automatisk målfångning
– måldata (sann/relativ vektor, trail, track history m m)
– provmanöver (”trial manoeuvre”)
– studium av en operatörsmanual

Praktik:
– startprocedur
– val av bildinställning (”display mode”)
– sann/relativ vektorpresentation
– måldata
– trial manoeuvre
– ARPA och sjövägsreglerna

ARPA-kursen är utformad med beaktande av IMO Model Course 1.08 – The Operational Use of Automatic Radar Plotting Aids, IMO Model Course 1.09 Radar Simulator och STCW 2010 Code B sektion B-I/12 punkt 2-17

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare. Närvaro förutsätts vid simulatorövningar.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftlig tentamen inklusive manuell plottinguppgift.
Praktisk test vid radar och ARPA (simulator).
Praktisk test i manuell plotting.

Kurslitteratur och studiematerial

Navigation: NAV. 3, Navigering med teletekniska hjälpmedel. (1999). Stockholm: Chefen för marinen.
Norris, A. (2008). Integrated Bridge Systems. Radar and AIS. Vol 1. London: The Nautical Institute
SOLAS: consolidated text of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, and its protocol of 1988: articles, annexes and certificates. (2009). Consolidated Edition. London: IMO.
Artikelsamling

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Elektroniska navigationsinstrument (simulator och skolfartyg)
Manualer för aktuella elektroniska navigationsinstrument
Olika typer av radaranläggningar och ARPA-indikatorer (simulator)
Radar- och navigationssimulator
Aktuella nautiska publikationer

Förkunskaper

S1531012 Navigation 1
S1532012 Navigation 2
S1535012 Nautiska instrument 1

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet
Efter godkänd ARPA-kurs utfärdas ARPA-certifikat på svenska och engelska. VG, G eller U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, övningsuppgifter och laborationer, radarövning (real), radar- och ARPA-övningar (simulator)

Utskriven 23 oktober 2019 kl 13:26