Sjökapten – Navigation 3

Kurskod S1533022
Studiepoäng 7 1/2
Lärandemål

Färdighet i enlighet med STCW-2010 sektionerna A-II/1 och A-II/3:
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
– utföra tidsomvandlingar mellan olika tidsformat
– använda astronomiska metoder för bestämning av fartygets position.
– bestämma magnet- och gyrokompassfel med hjälp av astronomiska och terrestra medel samt att kompensera för sådana fel.

– ingående kunskap om innehåll och tillämpning av de internationella sjövägsreglerna.
– ingående kunskap om de bestämmelser som gäller vid vakthållning på bryggan.
– ingående kunskap om effektiva lagarbetesprocedurer på bryggan.
– förmåga att använda trafikregleringsinformation

– kännedom om hur dödvikt, djupgående, trim, fart och kölmarginal påverkar girradien och stoppsträckan.
– kännedom om hur vind, ström och is påverkar fartygets manövrering
– kännedom om manövrarna och rutinerna för att rädda person som fallit överbord.
– kännedom om squat, bankeffekt och liknande fenomen.
– kännedom om rutiner vid ankring och förtöjning; nödstyrning och anordningar för bogsering
– färdighet att vidta försiktighetsåtgärder för skyddet och säkerheten för passagerare i nödsituationer.
– färdighet att vidta initialåtgärder efter en kollision eller grundstötning; första skadevärdering och skadekontroll
Den studerande kan rädda personer från sjön, ge assistans till fartyg i nöd värdera de åtgärder som skall vidtas när nödsituationer uppstår i hamn.

Innehåll

Astronomisk navigation:

– Olika tidsbegrepp såsom Zontid (ZT), Standardtid (StdT), Sann soltid (ST), Medelsoltid (MT) och Greenwich Mean Time (GMT)
– Astronomisk positionsbestämning med sfärisk trigonometri (med hjälp av solen)
– Deviationsbestämning med hjälp av solen
– Utläggning av storcirkel med hjälp av sjökort kort samt användande av formler (kurs in, kurs ut, storcirkeldistans)
Vaktrutiner och sjövägsregler:

– Internationella sjövägsreglerna
– Vakthållningsbestämmelserna
– Olika fall av trafiksituationer

Manövrering och åtgärder vid haveri:

– Fartygets rörelse i vattnet (S)
– Yttre faktorer som påverkar fartygets manöverförmåga (S)
– Faktorer i fartygskonstruktionen som påverkar fartygets manöverförmåga (S)
– Vinterförhållanden
– Säkerhets- och räddningsåtgärder då fartyg strandar, vid grundstötning och vid sammanstötning
– Säkerhetsåtgärder för tryggande av passagerarna i en nödsituation
– Åtgärder som begränsar verkningarna av en explosion eller eldsvåda.
– Evakuering av fartyget
– Tillfälliga styrningsanläggningar då fartyget förlorat styrförmågan (nödstyrning)
– Bogsering
– Räddning av människor från ett nödställt fartyg
– Manövrering enligt IAMSAR (S)

Moment märkta (S) genomförs i tillämpliga delar i fartygssimulatorn.

Närvaro

2,6 sp 42 timmar navigation
1,5 sp 24 timmar manövreringsteori
1,5 sp 24 timmar vaktrutiner och sjövägsregler
0,4 sp 8 timmar manövrering med skolfartyg
0,6 sp 10 timmar manövrering i simulator
0,9 sp 24 timmar storövning i simulator

Obligatorisk närvaro

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftlig tentamen och praktiska övningar i simulator och på skolfartyg

Kurslitteratur och studiematerial

Ekman, M. (2015). Var är vi och vart ska vi? Navigationens grundideér. Mariehamn:Sjöfartsgeofysiska sällskapet, Åland (Uppsala: Kph Trycksaksbolaget)

Lärarkompendier.

Tiberg, H. (2011). Sjötrafikföreskrifter m.m. Stockholm:Jure

Navigation : NAV. 1, Terrester navigation. (1986). Stockholm: Chefen för marinen.

Navigation 2. Astronomisk navigation, tidvattenlära. (1996). Stockholm: Chefen för marinen.

STCW 2010 : STCW convention, resolutions of the 1995 conference : STCW code : including 2010 amendments. (2011). London : IMO.

Relevanta lagar och förordningar från Trafiksäkerhetsverket och från Trafikverket.

Wallin, B. (2014). Navigation i teori och praktik. Stockholm:Jure

Formelsamling, passare och transportör enligt lärarens anvisningar.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):
Astronomiska instrument
Övningsuppgifter
Sjökortskopior
Nautiska publikation med beaktande av de publikationer, som skall finnas tillgängliga ombord på fartyg

Användbara websidor:
http://www.trafi.fi/merenkulku/sv
http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/s
http://www.sjofartsverket.se/
http://www.ukho.gov.uk/Pages/Home.aspx

Förkunskaper

S1531032 Navigation 1
S1532032 Navigation 2
S0402032 Sfärisk trigonometri
S4521022 Fartygsförlagd befälspraktik
S0421042 Fysik 1: Mekanik

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet.

Arbetsformer

Föreläsningar, praktiska övningar i höjdmätning, sjökortsuppgifter,
simulatorövningar.
Kursen avslutas med en storövning i simulator.

Utskriven 23 oktober 2019 kl 13:32