Sjökapten – Navigation 3

Kurskod S1533012
Studiepoäng 7 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha färdighet enligt STCW-2010 Kapitel II sektion A-II/1 och A-II/3 Navigation på operativ nivå innebärande:
– ingående kunskap om och förmåga att använda sjökort och nautiska publikationer såsom seglingsbeskrivningar, tidvattentabeller, underrättelser för sjöfarande, navigationsvarningar över radio samt trafikledningsinformation för fartyg.
– förmåga att bestämma fartygets position med hjälp av elektroniska navigationshjälpmedel, inklusive integrerade navigationssystem.
– förmåga att bestämma magnet- och gyrokompassfel med hjälp av astronomiska och terrestra medel samt att kompensera för sådana fel.
– förmåga att använda astronomiska observationer för bestämning av fartygets position.
– kunskap om styrkontrollsystem, driftsprocedurer och växling mellan manuell till automatisk styrning.
– justering av kontroller för optimal prestanda.
– förmåga till säker navigering och att kunna bestämma fartygs position med hjälp av alla de hjälpmedel som finns ombord.
– ingående kunskap om innehåll och tillämpning av de internationella sjövägsreglerna.
– ingående kunskap om de bestämmelser som gäller vid vakthållning på bryggan.
– ingående kunskap om effektiva lagarbetesprocedurer på bryggan.
– förmåga att använda trafikregleringsinformation enligt General Provisions on Ships Routeing.
– kännedom om hur dödvikt, djupgående, trim, fart och kölmarginal påverkar girradien och stoppsträckan.
– kännedom om hur vind, ström och is påverkar fartygets manövrering
– kännedom om manövrarna och rutinerna för att rädda person som fallit överbord.
– kännedom om squat, bankeffekt och liknande fenomen.
– kännedom om rutiner vid ankring och förtöjning; nödstyrning och anordningar för bogsering
– färdighet att vidta försiktighetsåtgärder för skyddet och säkerheten för passagerare i nödsituationer.
– färdighet att vidta initialåtgärder efter en kollision eller grundstötning; första skadevärdering och skadekontroll
Den studerande kan rädda personer från sjön, ge assistans till fartyg i nöd värdera de åtgärder som skall vidtas när nödsituationer uppstår i hamn.

Innehåll

– Astronomisk positionsbestämning (solen och polstjärnan)
– Deviationsbestämning
– Ruttplanering
– Storcirkelberäkningar (kurs in, kurs ut, storcirkeldistans)
– Vaktrutiner och sjövägsregler:
– Internationella sjövägsreglerna
– Vakthållningsbestämmelserna
– Olika fall av trafiksituationer
Manövrering och åtgärder vid haveri:
– Fartygets rörelse i vattnet (S)
– Yttre faktorer som påverkar fartygets manöverförmåga (S)
– Faktorer i fartygskonstruktionen som påverkar fartygets manöverförmåga (S)
– Vinterförhållanden
– Säkerhets- och räddningsåtgärder då fartyg strandar, vid grundstötning och vid sammanstötning
– Säkerhetsåtgärder för tryggande av passagerarna i en nödsituation
– Åtgärder som begränsar verkningarna av en explosion eller eldsvåda.
– Evakuering av fartyget
– Tillfälliga styrningsanläggningar då fartyget förlorat styrförmågan (nödstyrning)
– Bogsering
– Räddning av människor från ett nödställt fartyg
– Manövrering enligt IAMSAR (S)
Moment märkta (S) genomförs i tillämpliga delar i fartygssimulatorn.

Närvaro

1,75 sv 38 timmar navigation
1 sv 24 timmar manövreringsteori
1 sv 24 timmar vaktrutiner och sjövägsregler
0,25 sv 10 timmar manövrering med skolfartyg
0,4 sv 16 timmar manövrering i simulator
0,6 sv 24 timmar storövning i simulator
Obligatorisk närvaro

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftlig tentamen och praktiska övningar i simulator och på skolfartyg

Kurslitteratur och studiematerial

Navigation : NAV. 1, Terrester navigation. (1986). Stockholm : Chefen för marinen.
Navigation 2. Astronomisk navigation, tidvattenlära. (1996). Stockholm : Chefen för marinen.
Artikelsamling.
Båtrafikreglerna. (1988). Helsingfors: Statens tryckericentral.
STCW 2010 : STCW conventionand STCW code, including 2010 Manila amendments (2011). London : IMO. (kap. VIII, Standards Regarding Watchkeeping).
Trafikministeriets beslut om fartygsbemanning, besättningens behörighet och vakthållning (1257/97) (Vakthållningsbestämmelserna).
Sjökort Sv 7, Fi 904, Adm 2182A och Adm 2675.
Formelsamling, passare och transportör enligt lärarens anvisningar.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):
Astronomiska instrument
Nautiska publikation med beaktande av de publikationer, som skall finnas tillgängliga ombord på fartyg

Förkunskaper

S1531022 Navigation 1
S1532022 Navigation 2
S0402022 Sfärisk trigonometri
S4521022 Fartygsförlagd befälspraktik
S0421022 Fysik 1: Mekanik

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet.
VG, G eller U (Vid validering används vitsordet godkänd)
.

Arbetsformer

Föreläsningar, praktiska övningar i höjdmätning, sjökortsuppgifter,
simulatorövningar.
Kursen avslutas med en storövning i simulator.

Utskriven 09 december 2019 kl 19:52