Sjökapten – Navigation 2

Kurskod S1532022
Studiepoäng 4 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha färdighet i enlighet med STCW 2010
Kapitel II sektionerna A-II/1 och A-II/3:
Förmåga att bestämma fartygets position med användning av
– landmärken;
– navigeringshjälpmedel, inklusive fyrar, båkar och bojar;
– bestickföring med beaktande av vindar, strömmar och beräknad hastighet
Ingående kunskap om och förmåga att använda sjökort och nautiska publikationer
såsom seglingsbeskrivningar, underrättelser för sjöfarande, navigationsvarningar
över radio och trafikledningsinformation för fartyg.
Rapportering i enlighet med ”Guidelines and Criteria for Ship Reporting Systems”.
Inledning i astronomisk navigation.

Innehåll

Navigation:
– sjökort
– fyrar och sjömärken
– bestickföring
– avdrift och ström
– terrester positionsbestämning
– positionens tillförlitlighet
– fartbestämning
– bestickräkning enligt medellatitudsmetoden
– nautisk litteratur
– skeppsdagboken
– grundbegrepp i astronomisk navigation
– koordinatsystemen

Närvaro

2,5 sv 60 timmar navigation
0,5 sv skolfartyg (skärgårdsnavigering)
Obligatorisk närvaro

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftlig tentamen och praktiska övningar.

Kurslitteratur och studiematerial

Navigation : NAV. 1, Terrester navigation. (1986). Stockholm : Chefen för marinen
Navigation: NAV 2, Astronomisk navigation, tidvattenlära. (1996).
Sjökort: Sv 7, Fi 904, Adm 2182A och Adm 2675.
Formelsamling enligt lärarens anvisning.
Passare och transportör enligt lärarens anvisning.
SOLAS: consolidated text of the International Convention for the Safety of Life at
Sea. (2001). London: IMO.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):
Sjökort
Sjökortskataloger
Nautiska publikationer

Förkunskaper

S1531012 Navigation 1
S4521022 Fartygsförlagd befälspraktik enligt programansvarigs anvisningar

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet.
VG, G eller U (Vid validering används vitsordet Godkänd)
.

Arbetsformer

Föreläsningar, sjökortsövningar, övningsuppgifter, skolfartygsövningar

Utskriven 09 december 2019 kl 19:55