Sjökapten – Navigation 1

Kurskod S1531032
Studiepoäng 7
Lärandemål

Färdighet i enlighet med STCW-2010 sektionerna A-II/1 och A-II/3:
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
Uppvisa en grundläggande förmåga att bestämma fartygets position med hjälp av landmärken, navigationshjälpmedel inkluderande fyrar, båkar och bojar samt dödräkning med beaktande av vindar, tidvatten, strömmar och beräknad fart.
Grundläggande kunskap om och förmåga att använda sjökort och publikationer såsom seglingsbeskrivningar, tidvattentabeller, underrättelser för sjöfarande, radionavigationsvarningar och ruttinformation för fartyg.
Utröna och beakta fel för gyro- och magnetkompasser genom att använda tabeller.
Planera och utföra grundläggande ruttplanering för kustnära områden samt till havs.
Grundläggande kunskaper om och förmåga att använda skeppsdagboken.
Grundläggande kunskap om innehåll, tillämpning och intention när det gäller de internationella sjövägsreglerna.
Grundläggande kunskap om principerna för vakthållning ombord.

Innehåll

Terrester navigation

– koordinatsystem i sjökort (latitud, longitud) samt nautisk mil
– avläsning och utsättning av kurs och distans
– avläsning och utsättning av bäring och avstånd
– beräkning av tid, fart och distans
– Beräkningar av latitud- och longituddifferenser
– sjökortsprojektioner och –skalor samt deras användningsområden
– säkerhetsanordningar: fyrar och utprickning
– landhöjningens och vattenståndets inverkan på säker navigation
– missvisning, deviation, gyrofel
– rättelser av magnet- och gyrokompasser
– grundläggande ruttplanering samt begreppen loxodrom, storcirkel och departur
– skeppsdagbokens ifyllnad
– ortlinjeteori, olika pejlingar och tillförlitlighet
– loggar, Water track, Bottom track
– konstruktioner i sjökort med beaktande av avdrift och ström

Vaktrutiner och sjövägsregler

– internationella sjövägsregler
– vakthållning
– olika fall av trafiksituationer

Närvaro

3,0 sp 48 timmar terrester navigation
1,5 sp 24 timmar vaktrutiner och sjövägsregler
1,5 sp 24 timmar simulator
1,0 sp 16 timmar skolfartyg

Obligatorisk närvaro

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftlig tentamen och praktiska övningar. Den studerandes sätt att fungera i de olika övningsmomenten påverkar bedömningen inom respektive ämnesområde.

Kurslitteratur och studiematerial

Navigation : NAV. 1, Terrester navigation. (1986). Stockholm: Chefen för marinen.

Relevanta föreskrifter från Trafiksäkerhetsverket samt från Trafikverket.

STCW 2010 : STCW convention, resolutions of the 1995 conference : STCW code : including 1997 amendments. (1996). London : IMO.

Wallin, B. (2014). Navigation i teori och praktik. Stockholm:Jure Förlag

Sjökort: Sv 6 samt sjökortskopior utdelade av lärare

SOLAS: Consolidated text of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, and its protocol of 1988: articles, annexes and certificates (2001). London: IMO.

Tiberg, H. (2011). Sjötrafikföreskrifter m.m. Stockholm:Jure Förlag

Formelsamling, passare och transportör enligt lärarens anvisning

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):
Sjökortskopior
Övningsuppgifter
Sjökortskataloger
Nautiska publikationer med beaktande av de publikationer, som skall finnas tillgängliga på fartygen

Användbara websidor:
http://www.trafi.fi/merenkulku/sv
http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/s
http://www.sjofartsverket.se/
http://www.ukho.gov.uk/Pages/Home.aspx

Förkunskaper

Driftsnivå (åk 1) godkänd

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet i sin helhet när alla kursmoment är godkända (se omfattning och nävaroskyldighet)

Arbetsformer

Föreläsningar, sjökortsövningar, övningsuppgifter, simulatorövningar, CBT
Kursen avslutas med fyra dagar instrumentnavigering och bestickföring i simulator.

Utskriven 11 december 2019 kl 10:56