Sjökapten – Sjöfartsfinska, nivå 2

Kurskod S1302022
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas den studerande:
Jag kan berätta kort om mig själv, min utbildning och min arbetslivserfarenhet. Jag kan nöjaktigt presentera min arbetsplats, verksamhet på ett fartyg och dess organisation och diskutera dessa. Jag kan nöjaktigt ta hand om vardagliga kontakter t.ex. möten, e-post, enkla rapporter och telefon. Jag kan nöjaktigt ge och ta emot instruktioner. Jag kan ta reda på det mest centrala innehållet i texter inom den egna branschen.

Innehåll

Repetition av ord och grammatik från tidigare kurs(er). Ord, texter och övningar om t.ex. teman
hamn, väder, olika fartyg, besättning, säkerhet, på bryggan, nödsituationer, vardag och arbete ombord.

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid redovisning av arbetsuppgifter.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Aktivt deltagande med stort eget ansvar. Godkända arbetsuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Ett urval lämpliga texter.

Undervisningsmaterial
(högskolan tillhandahåller)

E- ordböcker via Högskolans hemsida

Förkunskaper

Finska nivå 3.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekortet. U-G-VG.

Arbetsformer

Olika typer av arbetsuppgifter med handledning. Redovisningar skriftligt och muntligt, individuellt och i grupp

Övrigt

Studeranden ges en möjlighet att fördjupa sig i ett intresseområde individuellt eller i par.

Utskriven 09 december 2019 kl 20:10