Sjökapten – Kemi för däcksbefäl

Kurskod S0442012
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– ha grundläggande kemikunskaper
– självständigt kunna söka ny kunskap inom området
– förstå sådana kemiska begrepp som har koppling till däcksbefälets arbetsområden.

Innehåll

Atomers och molekylers byggnad
Periodiska systemet
Kemisk bindning
Aggregationstillstånd
Allmänna gaslagen
Lösningar
Kemiska reaktioner
Syror och baser, pH
Elektrokemi
Korrosion och korrosionsskydd
Viktiga kolväten och polymerer

Närvaro

Frejman, S. (1996). Kompendium i kemi. 3. uppl. Helsingfors: Utbildningsstyr. 149 s., eller motsvarande

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftlig tentamen, godkända inlämningsuppgifter

Kurslitteratur och studiematerial

Frejman, S. (1996). Kompendium i kemi. 3. uppl. Helsingfors: Utbildningsstyr. 149 s., eller motsvarande

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar, demonstrationer, självstudier, inlämningsuppgifter

Utskriven 09 december 2019 kl 19:53