Sjökapten – Fysik 2: Vatten, vågor, värme

Kurskod S0422042
Studiepoäng 2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– förstå fysikaliska samband och deras relevans och tillämpning i yrkeslivet
– ha räknefärdigheter för yrkesstudierna.

Innehåll

– hydrostatiskt tryck och hydrauliska system
– tryck- och dragspänning, Hookes lag
– vätskor: kort om ytspänning och viskositet
– strömningslära, Bernoullis lag, bankeffekten, squat-effekten, pitot-röret, häverten + andra tillämpningar
– Värmelära: olika temperaturskalor; värmeutvidgning hos fasta ämnen, vätskor och gaser; temperaturmätare
– Allmänna gaslagen med tillämpningar
– luftens fuktighet, daggpunkten; ”lastrumsmeterologi”
– grundbegrepp i vågrörelselära: resonans; transversella och longitudinella vågor; ljudets fart, reflexion, refraktion och diffraktion
– Dopplereffekten: dopplerloggen
– havsvågor; signifikant våghöjd
– Optik: reflexion, brytning , totalreflexion; tillämpningar: atmosfärisk refraktion, hägringar, ljusbrytningar i vatten

Närvaro

Närvaroskyldighet på laborationerna och demonstrationerna.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftlig tentamen
Hemuppgifter
Godkända laborationsrapporter

Kurslitteratur och studiematerial

Chanfreau P. (2012). Vatten, vågor, värme. Mariehamn: Högskolan på Åland.
Teknisk formelsamling med tabeller. (1998). Oslo : Universitetsforlaget.

Tilläggsmaterial:
Julsen, B.(1993). Fysikk, sjøfartsfag : videregående kurs I og II. Och Oppgavesamling i fysikk : for maskinister og navigatører.Oslo : Aschehoug

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Laborationsutrustning
Datorprogram

Förkunskaper

[S0401042] Baskurs i matematik
[S0402032] Trigonometri och matematik för nautiker
[S0421032] Fysik 1: Mekanik

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet. VG, G eller U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, räkneövningar, laborationer och hemuppgifter

Utskriven 23 oktober 2019 kl 08:26