Sjökapten – Fysik 1: Mekanik

Kurskod S0421042
Studiepoäng 4
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– förstå fysikaliska samband och deras relevans och tillämpning i yrkeslivet
– ha räknefärdigheter för yrkesstudierna.

Innehåll

– Rörelse: hastighet, acceleration och förståelse för rörelsediagram
– massa, tyngd, densitet, krafter, Newtons lagar
– friktion, tillämpad bl.a. på lutande planet och avhåll vid förtöjning
– Mediets motstånd, t.ex vattenmotståndet för ett fartyg i rörelse
– Vektorräkning med konstruktion och trigonometri och tillämpat på relativ rörelse och kraftuppdelning
– kraftmoment med tillämpningar på lastbommar, statik, kraftpar, stabilitet
– tyngdpunktsberäkningar
– tryck, hydrauliskt tryck, Arkimedes lag
– Centralrörelse, t.ex. ett girande fartyg.
– tröghetsmoment, rörelsemängdsmoment
– energi, arbete, effekt, verkningsgrad

Närvaro

Närvaroskyldighet på laborationerna.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Två skriftliga deltentamina
Hemuppgifter
Godkända laborationsrapporter

Kurslitteratur och studiematerial

Eklund, T. & Holmberg, P. (1998). Physica 2000. Mekanikens världsbild. Helsingfors: Söderström
Teknisk formelsamling med tabeller. (1998). Oslo : Universitetsforlaget.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):
Börjesson, K. (1998). Fysikaliska grunder för nautiker. Göteborg: Nautiska institutionen, Chalmers tekniska högskola. Kompendium
Artikelsamling
Laborationsutrustning

Förkunskaper

[S0401042] Baskurs i matematik

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet. VG, G eller U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, räkneövningar, laborationer och hemuppgifter

Utskriven 23 oktober 2019 kl 14:02