Sjökapten – Numeriska metoder

Kurskod S0405033
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– kunna olika numeriska matematiska tillämpningar i stabilitetskurser och yrkeslivet
– kunna använda de datorhjälpmedel som står till buds för ändamålet

Innehåll

– Användning av integraler för att beräkna volymer, vattenlinjeareor, tyngdpunkter, tröghetsmoment, rotationsvolymer
– sambandet mellan analytisk integralberäkning och numerisk dito
– Trapetsmetoden, Simpsons I, II och 5-8-regler och när de kan användas
– Metoderna ovan tillämpade på areor, volymer, tyngdpunkter och yttröghetsmoment.
– Gemensam övningsuppgift med Trim och Stabilitet: utgående från given spantruta beräknas ovanstående värden och några till för ett skrov. Övningsmodellen läggs upp på Excel och lämnas in.
– Newton-Raphsons numeriska metod för ekvationslösning. Modell läggs upp på excel.
– enkel matrisräkning på papper, på Mathcad och på Excel. Övningar med nautisk inriktning: bl.a. Dynamisk beräkning av GZ-kurvans max-punkt och stabilitetsvidd, vilket inbegriper både matrisräkning och Newton-Raphsons metod.

Närvaro

Närvaroskyldighet på datorövningarna

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter och hemuppgifter

Kurslitteratur och studiematerial

Philippe C. (2012). Numeriska Metoder. Kompendium. Mariehamn: Högskolan på Åland.
Derret, D.R. (1992). Trim och stabilitet för sjökaptener och styrmän. Helsingfors : Utbildningsstyrelsen.
Matematik 4000. Kurs C och D. (2009). Stockholm: Natur o Kultur.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Datorprogram

Förkunskaper

[S0404023] Derivata och integral
[S1754013] Lastlärans fysik
[S0482013] Datortillämpningar

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet. VG, G eller U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar, datorövningar (främst på Excel) och hemuppgifter

Övrigt

Övningsuppgifter samordnas med (S1651023) Trim, stabilitet och stress 2

Utskriven 11 december 2019 kl 10:28