Sjökapten – Matematik och trigonometri för nautiker

Kurskod S0402032
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– förstå geometriska samband och
– ha färdighet i matematik för nautiska kurser och fortsatta matematik- och fysikkurser.

Innehåll

– trigonometri med godtyckliga vinklar, enhetscirkeln
– triangelsatserna; tillämpningar på navigation
– trigonometriska kurvor, amplitud, period och fasförskjutning
– radianbegreppet
– interpoleringsmetoder
– area- och volymberäkningar; trapetsregeln och Simpsons formel
– linjära funktionen och andra funktioner
– funktioner ritade på papper och med datorhjälp
– kurvanpassning på papper och med excel
– kägelsnitt, ortlinjer, geometriska konstruktioner
– logaritmbegreppet
– kort om standardavvikelse och normalfördelningen; RMS-fel

Närvaro

Närvaroskyldighet på datorövningarna

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftlig tentamen, godkända datorövningar och hemuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Matematik 4000. Kurs C och D. (2009). Stockholm: Natur o Kultur.

Vissa avsnitt från:
Julsen, B. & Pedersen, S.E. (1993). Fysikk, sjøfartsfag : videregående kurs I og II. Oslo: Aschehoug
Nyberg, K-A. (1966). Nautisk matematik. Kompendium. Stockholm: Bonniers.
Navigation : NAV. 1, Terrester navigation. (1986.). Stockholm: Chefen för marinen
Navigation : NAV. 2, Astronomisk navigation, tidvattenlära. (1996). Stockholm: Chefen för marinen
Navigation : NAV. 3, Navigering med teletekniska hjälpmedel.(1999). Stockholm : Chefen för marinen.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Excel, MathCad

Förkunskaper

[S0401042] Baskurs i matematik

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet. VG, G eller U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, räkneövningar, datorövningar och hemuppgifter

Utskriven 13 november 2019 kl 05:39