Sjökapten – Elteknik

Kurskod S0005041
Studiepoäng 2
Lärandemål

Efter avslutad kurs har den studerande färdigheter i enlighet med STCW 2010, chapter II, section A-II/5, table A-II/5 (function: controlling the operation of the ship and care for persons on board at the support level):
Den studerande har grundläggande kunskap om elektriska installationer på fartyg och om elsäkerhet.
Den studerande känner till grundbegreppen inom elläran och har grundkunskaper inför fortsatta studier inom elteknik och elektronik.

Innehåll

– likström
– växelström
– elens egenskaper
– produktion och distribution av elenergi
– grundkomponentkännedom
– elsäkerhetsrutiner
– elsäkerhetsföreskrifter
– statisk och dynamisk el, ESD
– asynkronmotorn och transformatorn
– scheman, planritningar samt symboler
– eltekniska begrepp, storheter och enheter
– magnetism, som demonstration
– enkel inkoppling av en asynkronmotor med dvärgbrytare, kontaktor, motorskydd, tryckknappar och motorsplint

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare.
Obligatorisk närvaro vid laborationer

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftlig tentamen

Kurslitteratur och studiematerial

Gustavsson, A. (1996). Praktisk elkunskap. Lund:Studentlitteratur.

Artikelsamling.

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet. VG, G eller U (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar och demonstrationer.
Mät- och kopplingsövningar.

Utskriven 24 juli 2019 kl 01:38