Sjökapten – Skolfartyg 2

Kurskod S0002051
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha:
– färdighet i enlighet med STCW-2010 A-II/4 vaktman (+ B-II/4), A-VI/1-4 Arbetarskydd och fartyget som social miljö och II/4 2.2.2 samt III/4 2.2.2 Inlärning i arbete (handledd praktik)
– kunskap om maskinpersonalens och maskinvaktmans arbetsuppgifter och säkerhetsrutiner.
– kunskap gällande drift av små fartygs framdrivnings- och hjälpmaskineri.
– grundläggande kunskap om hydrauliska och pneumatiska installationer inom fartygets däcksavdelning samt om deras praktiska handhavande, underhåll och service.
-vaktgång på bryggan och i maskin

Innehåll

– stopp och start av maskiner
– bränslesystem, kylsystem och smörjsystem
– driftkontroll och driftrutiner
– läns- och barlastsystem, brandpumpar och nödlänsning
– vakthållningsprocedurer på däck och i maskinrum
– ordergivning, intern kommunikation och alarmsystem
– förstå hur ett fartygs säkerhetsorganisation kan se ut
– i sitt arbete beakta frågor som påverkar hälsan, säkerheten och funktionsförmågan
– åtgärder till skydd för den marina miljön
– arbetarskydd mm säkerhetsaspekter i maskinrumsarbete
– säkerhet vid drift av värmepannor
– korrekta vattennivåer och tryck
– hydraulikens och pneumatikens grunder och huvudkomponenter
– ritningssymboler
– funktionerna hos systemens huvudkomponenter
– användning, underhåll och enklare reparationer
– sörja för god ordning, reda och trivsel i arbetsmiljön
Kursen är utformad med beaktande av STCW-2010 A-II/4 vaktman (+ B-II/4), A-VI/1-4 Arbetarskydd och fartyget som social miljö och II/4 2.2.2 samt III/4 2.2.2 Inlärning i arbete (handledd praktik)i tillämpliga delar.

Närvaro

Obligatorisk närvaro.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftlig tentamen och praktiska prov.

Kurslitteratur och studiematerial

Artikelsamling

Förkunskaper

S0001041 Driftteknik och vakthållning.

Dokumentering

Vitsord antecknas i studiekortet. G eller U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Skolfartygsövningar under 4 dagars tid

Utskriven 23 oktober 2019 kl 14:03