Maskinteknik – Energitekniska laborationer 1

Kurskod M109104
Studiepoäng 2
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter som behövs för drift och underhåll av fartygsdiesel med ställbar propeller, dieselgeneratorer, oljeseparator samt ångpanna och ångturbin.

Innehåll

– Introduktion i uppgifternas genomförande, mätningar och resultatpresentation samt säkerhetsfrågor
– Uppstart, drift och tillståndskontroll av dieselmotor
– Infasning och lastfördelning av dieselgeneratorer
– Drift, funktionsprövning och justering av oljeseparator
– Drift och skötsel av ångpanna
– Drift och skötsel av ångturbin

Närvaro

Obligatorisk närvaro

Extent and presence requirements:
Presence mandatory

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Godkända uppgifter och rapporter, godkänd examination
För varje laboration inlämnas gruppvis en rapport som bedöms med vitsordsskalan 0-5.
Deltagarnas aktivitet under laborationstillfällen påverkar tillsammans med rapportvitsord kursens vitsord.
I kursen tillämpas de allmänna bedömningsanvisningarna för Högskolan på Åland. Som precisering av de tre nivåer som beskrivs i bedömningsanvisningarna gäller:
• Tillfredsställande insikter (1-2) kräver att den studerande förstår kursens centrala innehåll och kan tillämpa sina kunskaper på ett självständigt sätt
• Goda insikter (3-4) kräver att den studerande dessutom kan analysera sina kunskaper i ämnet och sätta dem i samband med kunskaper på andra områden.
• Utmärkta insikter (5) kräver en mycket god förmåga att tillämpa kunskaperna i ämnet i skiftande sammanhang och analytiskt kunna hantera kunskaperna och relatera dem till nya kunskaper.

Examination:
Passed laboratory tasks, reports and seminars.

Kurslitteratur och studiematerial

Artikelsamling och uppgiftsbeskrivningar.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Laborationsförelägg och instruktioner

Course books and materials:
Compilation of articles and descriptions of assignments.

Teaching materials (supplied by the University):
Laboratory handouts and instructions.

Förkunskaper

Ångteknik, Förbränningsmotorer, Fartygsmaskiner, Fartygsrörsystem, Ång- och gasturbiner 1

Prerequisites:
Combustion Engines, Ship Machinery Systems, Ship Piping Systems, Steam- and GasTurbines

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort, vitsord 0, 1, 2, 3, 4, 5 (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Passed course will be noted in student´s records, evaluation scale 0-5, exchange students will be evaluated A-F according to ECTS

Arbetsformer

Grupparbeten med arbetsledare inom gruppen. Gruppen skall på basen av utdelade laborationsförelägg självständigt förbereda och utföra laborationsuppgifter och i rapporter sammanställa och redovisa resultaten av laborationsuppgifterna.

Methods:
Group assignments with a student as group manager. The group is to prepare and implement the assignments independently and in compliance with handouts. The laboratory results are to be compiled and accounted for in reports.

Övrigt

I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning.

Operational level A III1

Function: Marine engineering at the operational level

Comptetence
Operate main and auxiliary machinery and associated control systems.

Knowledge, understanding and proficiency
Basic construction and operation principles of machinery systems, including:
-marine diesel engine.
-marine steam turbine.
-marine boiler.
-shafting installations, including propeller.
-other auxiliaries, including various pumps, air compressor, purifier, fresh water generator, heat exchanger, refrigeration, air-conditioning and ventilation systems.
Safety and emergency procedures for operation of propulsion plant machinery, including control systems.
Preparation, operation, fault detection and necessary measures to prevent damage for the following machinery items and control systems:
-main engine and associated auxiliaries.
-steam boiler and associated auxiliaries and steam systems.
-auxiliary prime movers and associated systems.

Comptetence
Operate fuel, lubrication, ballast and other pumping systems and associated control systems.

Knowledge, understanding and proficiency
Operational characteristics of pumps and piping systems, including control systems.
Oily-water separators (or-similar equipment) requirements and operation.

Comptetence
Operate electrical, electronic and control systems.

Knowledge, understanding and proficiency
Basic configuration and operation principles of the following electrical, electronic and control equipment:
-electrical equipment:
-generator and distribution systems.
-preparing, starting, paralleling and changing over generators.
-functions, characteristics and features of control systems for machinery items, including main propulsion plant operation control and steam boiler automatic controls.

Function: Maintenance and repair at the operational level
Comptetence
Maintenance and repair of shipboard machinery and equipment.

Knowledge, understanding and proficiency
Safety measures to be taken for repair and maintenance, including the safe isolation of shipboard machinery and equipment required before personnel are permitted to work on such machinery or equipment.
Maintenance and repair, such as dismantling, adjustment and reassembling of machinery and equipment.

Function: Controlling the operation of the ship and care for persons on board at the operational level

Comptetence
Ensure compliance with pollution- prevention requirements.

Knowledge, understanding and proficiency
Prevention of pollution of the marine environment
Anti-pollution procedures and all associated equipment.

Utskriven 13 juli 2024 kl 04:36