Maskinteknik – Skolfartyg 4

Kurskod M404406
Studiepoäng 1
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha sådana kunskaper i enlighet med STCW-10 sektion A-III/4. att den kan tillgodogöra sig övrig handledd praktik på olika fartyg. Den studerande skall:
– ha kunskap om maskinpersonalens och maskinvaktmans arbetsuppgifter och säkerhetsrutiner
– ha kunskap gällande drift av fartygs framdrivnings- och hjälpmaskineri, samt övrig teknisk utrustning i fartyget ombord

Innehåll

– stopp och start av maskiner
– driftkontroll, driftrutiner, pejlingar och vakthållningsprocedurer i maskinrum
– bränslesystem, kylsystem, smörjsystem läns- och barlastsystem, brandpumpar och nödlänsning
– ordergivning, intern kommunikation och alarmsystem
– åtgärder till skydd för miljön
– arbetarskydd mm säkerhetsaspekter i maskinrumsarbete
– systemritningar och ritningssymboler
– funktionerna hos systemens komponenter
– användning av verktyg, underhåll och reparationer
– arrangera en brandövning

Kursen är utformad med beaktande av STCW-10 sektion B-III/4 i tillämpliga delar.

Närvaro

Obligatorisk närvaro.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Resultatet bedöms medan utbildningen fortgår.

Kurslitteratur och studiematerial

Övningshäfte Michael Sars
Ritningar och instruktioner Michael Sars
Artikelsamling

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)

Godkänd praktikbok

Förkunskaper

Skolfartyg 1, 2 och 3.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. Godkänd/underkänd.

Arbetsformer

Övningar och självstudier ombord på skolfartyg.

Övrigt

I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning

Utskriven 13 juli 2024 kl 02:41