Maskinteknik – Teknisk ritning 2

Kurskod M102205
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha grunderna i 3D-CAD ritning gällande programvarorna Auto-Cad och Inventor.
Framställa en enkel 3D-ritning och plotta den efter ritreglerna gällande vyplacering, linjetyper och linjetjocklekar i båda programvaror.

Innehåll

– Auto-Cad
– 3D kommandon (draw, modify)
– model space /paper space
– infoga layout
– skapa vyer enligt E-metoden
– plotta ritning

Inventor
– inroduktion
– olika typer av filer: *.ipt, *.idw, *.iam
– granskningshantering
– att använda ”utforskaren”
– sketch (2D)
– 3D kommandon, features
– editera ritningar mha ”utforskaren”
– plotta ritning (*.idw)

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Redovisning av obligatoriska CAD-ritningar.

Bedömningskriterier:
I kursen tillämpas de allmänna bedömningsanvisningarna för Högskolan på Åland. Som precisering av de tre
nivåer som beskrivs i bedömningsanvisningarna gäller:
• Tillfredsställande insikter (1-2) kräver att den studerande förstår kursens centrala innehåll och kan tillämpa
sina kunskaper på ett självständigt sätt
• Goda insikter (3-4) kräver att den studerande dessutom kan analysera sina kunskaper i ämnet och sätta dem
i samband med kunskaper på andra områden.
• Utmärkta insikter (5) kräver en mycket god förmåga att tillämpa kunskaperna i ämnet i skiftande
sammanhang och analytiskt kunna hantera kunskaperna och relatera dem till nya kunskaper.

Konstruktiv aktivitet under kursen kan höja vitsordet med ett siffervärde utöver övrig examination.

Kurslitteratur och studiematerial

Artikelsamling

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)

Auto-Cad och Inventor

Förkunskaper

M102104 Teknisk ritning 1

Dokumentering

Kursvisordvitsord noteras i studiekort. 1-5 (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Cad-övningar i datasal och inlämningsuppgifter (ritningar).

Övrigt

I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning.

Utskriven 13 juli 2024 kl 04:42