Maskinteknik – Marina bränslen och smörjoljor

Kurskod M110603
Studiepoäng 1
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– behärska betydelsen av att använda riktiga bränslen och smörjoljor
ombord
– kunna använda välfungerande rengöringssystem för bränslen och
smörjoljor

Innehåll

Förädlingsprocesser
Bränsle och smörjoljor:
– egenskaper och typer
– provtagningar och analyser
– åtgärder vid felaktigheter
– rengöringssystem

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid seminarietillfällen

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Genomförda seminarietillfällen eller enligt ansvarig lärares direktiv

Kurslitteratur och studiematerial

Artikelsamling

Förkunskaper

Avlagd kurs i Teknisk kemi

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort.
Underkänd, Godkänd
.

Arbetsformer

Seminarietillfällen, föreläsningar och demonstrationer

Övrigt

Kursens seminarietillfällen öppna för allmänheten

Utskriven 25 oktober 2021 kl 20:28