Maskinteknik – Ångteknik

Kurskod M107103
Studiepoäng 4
Goals

Den studerande skall efter avslutad kurs:
– förstå ångpannans och pannanläggningens uppbyggnad och funktion, samt
– vara insatt i säkerhets- och miljöfrågor.

Contents

Värmetekniska grunder, Mollier-diagram
Värmeöverföring, värmeväxlare
Pannans funktionsprincip
Panntyper; konstruktion, kring- och säkerhetsutrustning
Förbränning och bränslen
Luftfaktor och rökgasanalys
Energibalanser och verkningsgrader
Miljöpåverkan, rökgasrening
Hantering av aska
Vattenbehandling
Avställning, konservering och idrifttagning av pannanläggning
Korrosion och försmutsning av värmeytor
Reglersystem
Lagstiftning, myndighetskrav

Attendance

Närvaroskyldighet enligt lärarens anvisningar

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Maskinteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

Skriftlig tentamen, godkända uppgifter

Material

Alvarez, H. (2003). Energiteknik (D. 1). Lund: Studentlitteratur. 672 s.

Alvarez, H. (2003). Energiteknik (D. 2). Lund: Studentlitteratur. s. 673-1289.

Artikelsamling

Documentation

Kursvitsord antecknas i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, övningar, självstudier, inlämningsuppgifter, projektarbete

Utskriven 27 oktober 2020 kl 22:47