Maskinteknik – Hållfasthetslära 2

Kurskod M104404
Studiepoäng 4
Goals

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:
– Fördjupade kunskaper i de hållfasthetstekniska aspekterna för de vanligaste maskinelemneten och hållfasthetslärnans betydelse för drifts- och underhållsplanering av dessa
– Kunna göra FEM-analyser och utvärdera resultaten för fleraxliga spänningstillstånd

Contents

– Beräkning av deformationer och normalspänningar för centralt belastad stång med varierande tvärsnitt
– Beräkning av skjuvspänningar i kil- och bomförband
– Beräkning av vridskjuvspänningar för icke cirkulära tvärsnitt och tunnväggiga rör (axlar- fjädrar)
– Beräkning av spänningar i tjockväggiga tryckkärl och dimensionering av press- och krymförband
– Tvärkraft- och momentdiagram, godtycklig belastning
– Beräkning av spänningar, nedböjning och lutning i en balk med elementarfallstabell och med elastiska linjens differentialekvation (axlar och lagring)
– Beräkning av kritiskt varvtal i axlar med flera massor
– Beräkningar av spänningar i kuggtransmissioner- kugghjul
– Dimensionering av svetsade och icke svetsade maskindelar för utmattning
– Huvudspänningar och sammansatta spänningar i konstruktioner beräknade med FEM-program (Mohr, von Mises)

Attendance

Närvaroskyldighet enligt lärares anvisningar

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Maskinteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

En skriftlig tentamen inkluderande teori- och räkneuppgifter

Material

Dahlberg, T. (2001). Teknisk hållfasthetslära. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 391 s.
Artikelsamling: Hållfasthet-Mekanik-Maskinelement

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)

Datorprogram: Comsol och Inventor

Prerequisite

Matematik 3, Mekanik 2, Hållfasthetslära 1, Teknisk ritning 2

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. VG, G, U (Vid validering används vitsordet godkänd).

Teaching methods

föreläsningar, räkneövningar, inlämningsuppgifter och datorberäkningar

Utskriven 27 oktober 2020 kl 22:49