Maskinteknik – Övningar i maskinrumssimulator 4

Kurskod M111403
Studiepoäng 3
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha färdigheter i enlighet med
tillämpliga delar av STCW-10, Kapitel III sektion A-III/2 samt därtill
ytterligare ha fördjupat sina kunskaper beträffande drift av fartygets
maskinanläggningar och ha mycket goda insikter i nationella – och
internationella bestämmelser.

Contents

-Operativ drift med olika simulatorfartyg
-Scenarios med tillhörande driftsstörningar
-Kyltekniska övningar
-Bränsle- och ballasthantering
-Interna kommunikationssystem på fartyg
-Elsystem på fartyg
-Automations, -övervaknings-, manöver- och alarmsystem på fartyg
-Identifiering av driftstörningar och säkerställande av drift
-Utvärdering och optimering av maskinsystemens driftförhållanden

Attendance

Obligatorisk närvaro

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Maskinteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

Examination genom kontinuerlig utvärdering, uppkörningsprov samt
obligatoriska övningsuppgifter

Material

Artikelsamling, Uppgiftsbeskrivning

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)

Maskinrumssimulatorer, artikelsamling, uppgiftsbeskrivning

Prerequisite

Övningar i maskinrumssimulator 1, 2 och 3

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort
. VG, G, U (Vid validering används vitsordet Godkänd)
.

Teaching methods

Simulatorövningar inkluderande obligatoriska övningsuppgifter

Utskriven 21 oktober 2020 kl 02:42