Maskinteknik – Fartygsrörsystem

Kurskod M110303
Studiepoäng 3
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande behärska de i ett fartyg ingående rörsystemens uppbyggnad och funktion samt behärskas drift- och underhållsrelaterade aspekter liksom myndigheters och klassificeringssällskaps krav.

Contents

– Bränslebehandling och bränslesystem med komponenter
– Smörjoljebehandling och smörjoljesystem med komponenter
– Kylsystem med komponenter, tillvaratagande av spillvärme,
systemlösningar och pumpeffektbehov
– Läns- och barlaströrsystem med komponenter
– Luftnings- och pejlrörsystem
– Brandsläckningssystem
– Avgassystem med överladdningsapparatur, tillvaratagande
av avgasvärme
– Startluft- och pneumatiksystem
– Lastoljesystem

Attendance

Närvaroskyldighet enligt lärarens anvisningar

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Maskinteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

Ett skriftligt prov

Material

Föreläsningsunderlag för kopiering

Prerequisite

Kurs i Förbränningsmotorer och Fartygsteknikens grunder

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, grupparbeten och studiebesök

Other

Kursen ansluter till kursen i fartygsmaskiner.
Detaljkunskaper om olika pumpar, fläktar och armaturer behandlas i kursen pumpar och rörsystem. Hydraulik och pneumatik detaljbehandlas i separat kurs, rörschemaritning detaljbehandlas i egen separat kurs,
värmeväxlare behandlas i kursen teknisk termodynamik, luftbehandling i kursen kylteknik.

Utskriven 21 oktober 2020 kl 07:40