Maskinteknik – Brandskydd advanced

Kurskod S1821022
Studiepoäng 1/2
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha kunskaper i brandskydd i enlighet med STCW 2010 kapitel VI, sektion A-VI/3 ( Advanced fire fighting ).

Contents

Brandbekämpningsorganisationen ombord
Taktiska behov, ledning, framförhållning
Val av taktik för bekämpande av brand
Risker vid brandbekämpning
Ventilationens påverkan
Brand och rökdyknings teori
Släckmedel och dess användning
Brandövervakningssystem, sektionering, vattentäta dörrar
Larmplaner och standardrutiner
Underhåll av utrustning
internationella och nationella bestämmelser
Farliga ämnen

Attendance

Obligatorisk närvaro.

Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Degree program

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Descriptive assessment

För godkännande krävs aktivt deltagande samt godkända teoretiska och praktiska prov.

Material

Enligt godkänd brandskolningscentral.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Artikelsamling

Prerequisite

Godkänd Brandkurs Basic.

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort.
Intyg för godkänd kurs utfärdas av godkänd utbildningsanordnare.
Intyg krävs för att söka ut certifikat från Traficom
Godkänd eller Underkänd.

Teaching methods

Föreläsningar och praktiska övningar.

Utskriven 29 oktober 2020 kl 09:38