Maskinteknik – Energitekniska laborationer 1

Kurskod M109103
Studiepoäng 2
Goals

Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter som behövs för drift och underhåll av fartygsdiesel med ställbar propeller, dieselgeneratorer, oljeseparator samt ångpanna och ångturbin.

Goal of Learning:
Skills needed for the operation and maintenance of a ship diesel main propulsion plant with controllable pitch propeller, diesel generator sets, oil separators as well as steam boiler and steam turbine .

Contents

– Introduktion i uppgifternas genomförande, mätningar och resultatpresentation samt säkerhetsfrågor
– Uppstart, drift och tillståndskontroll av dieselmotor
– Infasning och lastfördelning av dieselgeneratorer
– Drift, funktionsprövning och justering av oljeseparator
– Drift och skötsel av ångpanna
– Drift och skötsel av ångturbin

Contents:
-Introduction to the implementation of the assignments, measurements, and presentation of results, as well as security issues.
-Start-up, operation and surveillance of diesel engine
-Phasing-in and load distribution of diesel generators
-Operation, function testing, and adjusting of oil separator
-Operation and attendance of steam boiler
-Operation and attendance of steam turbine

Attendance

Obligatorisk närvaro

Extent and presence requirements:
Presence mandatory

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Maskinteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

Godkänd uppgifter och rapporter, godkänd examination

Examination:
Passed laboratory tasks, reports and seminars.

Material

Artikelsamling och uppgiftsbeskrivningar.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Laborationsförelägg och instruktioner

Course books and materials:
Compilation of articles and descriptions of assignments.

Teaching materials (supplied by the University):
Laboratory handouts and instructions.

Prerequisite

Ångteknik, Förbränningsmotorer, Fartygsmaskiner, Fartygsrörsystem, Ång- och gasturbiner 1

Prerequisites:
Combustion Engines, Ship Machinery Systems, Ship Piping Systems, Steam- and GasTurbines

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. godkända vitsord G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Passed course will be noted in student´s records, evaluation scale Pass and High Pass, exchange students will be evaluated A-F according to ECTS

Teaching methods

Grupparbeten med arbetsledare inom gruppen. Gruppen skall på basen av utdelade laborationsförelägg självständigt förbereda och utföra laborationsuppgifter och i rapporter sammanställa och redovisa resultaten av laborationsuppgifterna.

Methods:
Group assignments with a student as group manager. The group is to prepare and implement the assignments independently and in compliance with handouts. The laboratory results are to be compiled and accounted for in reports.

Utskriven 26 oktober 2020 kl 09:41