Maskinteknik – Hydraulik och pneumatik

Kurskod M105403
Studiepoäng 2
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha:
– kunskap i hydraulik- och pneumatiksystem,
– förmåga att förstå olika komponenters funktion samt systemtillämpningar. Drift, underhåll och felsökningsmetodik betonas.

Contents

Hydraulik
– Grundlagar och strömningslära
– Pumpar och motorer
– Hydraulcylindrar och vriddon
– Spärr- och riktningsventiler
– Tryck- och flödesventiler
– Proportional- och servoventiler
– Ackumulatorer
– Anslutnings- och montageteknik
– Felsökning och underhåll av hydraulsystem

Pneumatik
– Tryck- och flödesberäkningar
– Styrteknik
– Komponenter
– Symbolelement och symboler
– Schemaläsning
– Luftbehandling
– Felsökning och underhåll av pneumatiksystem

Attendance

Närvaroskyldighet gäller övningar och studiebesök

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Maskinteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

Kursen tenteras skriftligen Obligatorisk övningsuppgifter

Material

Artikelsamling och uppgiftsbeskrivningar.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Demonstrationsmaterial och övrig utrustning

Prerequisite

Fartygsmaskiner

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar och räkneövningar Obligatoriska övningsuppgifter, med tillämpningar av kursens huvudsakligaste teoridelar

Utskriven 21 oktober 2020 kl 07:21