Maskinteknik – Fysik 2

Kurskod M005204
Studiepoäng 5
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha en grundlig kännedom om begrepp, lagar och räknemetoder, samt experimentella metoder, inom mekanik av partikelsystem och stela kroppar, svängningslära, vågrörelselära samt magnetism.

Contents

– Partikelsystem:
masscentrum, rörelsemängd, rörelsemängdskonservering, impuls och elastiska och inelastiska kollisioner
– Stela kroppar:
stela kroppars rotation och rullning, tröghetsmoment, kraftmoment, rotationsdynamik, rörelsemängdsmoment, konservering av rörelsemängdsmoment
– Statik:
jämvikt och jämviktsvillkor, elasticitet
– Svängningslära:
Harmoniska svängningar, energi, pendlar. Dämpade och tvungna harmoniska svängningar, resonans
– Vågrörelselära:
Transversella och longitudinella vågor, energi. Superposition, interferens, stående vågor, resonans
– Elektricitet och magnetism:
Magnetiskt fält, magnetisk kraft, magnetiskt kraftmoment.
Biot-Savarts lag, Amperes lag, spolar. Faradays lag, Lenz lag, induktion, självinduktion, ömsesidig induktion. Magnetiska material, dia-, para- och ferromagnetism

Attendance

Obligatorisk närvaro

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Maskinteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

Skriftliga prov, kontrollskrivningar, hemuppgifter
Laborationsrapporter

Material

Young, H.D., Freedman, R.A., Ford, A.L. (2014). Sears and Zemansky’s university physics: with Modern Physics Technology Update. (int. ed. of 13th ed.). Boston: Pearson Education.
eller
Knight, R.D. (2017). Physics for Scientists and Engineers: A Strategic Approach with Modern Physics. (global ed. 4th ed.). Boston: Pearson Education
eller
Halliday, Resnick, Walker J (2011). Principles of Physics. (int. stud. vers. 9th ed.). John Wiley & Sons, Inc.

Prerequisite

Fysik 1.

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd)

Teaching methods

Föreläsningar, demonstrationer, kontrollskrivningar, övningar
Hemuppgifter, självstudier
Laborationer

Utskriven 30 oktober 2020 kl 07:09