Maskinteknik – Fysik 1

Kurskod M005105
Studiepoäng 6
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha en grundläggande kännedom om begrepp, lagar och räknemetoder, samt experimentella metoder, inom mekanik för partiklar, värmelära, elektricitet och magnetism.

Contents

– Partiklar:
Fysikens metoder. Fysikaliska storheter och enheter, storleksordning och uppskattning. Rörelse längs en rät linje, rörelse i två eller tre dimensioner. Newtons rörelselagar, tillämpningar på Newtons lagar. Arbete och kinetisk energi, potentialenergi och energikonservering
– Värmelära:
Temperatur och termisk jämvikt. Värme. Termisk expansion. Värmeabsorption och specifikt värme, fasövergångar. Arbete och inre energi. Ideala gaser, Avogadros tal, substansmängd. Termodynamiken första lag. Värmeöverföringsmekanismer (ledning, konvektion, strålning, Stefan-Boltzmanns lag)
– Elektricitet och magnetism:
Elektrostatisk kraft. Coulombs lag. Elektriskt fält, Gauss lag. Elektrisk potential och potentiell energi. Kapacitans, elektrisk ström och resistans. RC-kretsar

Attendance

Obligatorisk närvaro

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Maskinteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

Skriftliga prov, kontrollskrivningar, hemuppgifter
Laborationsrapporter

Material

Young, H.D., Freedman, R.A., Ford, A.L. (2014). Sears and Zemansky’s university physics: with Modern Physics Technology Update. (int. ed. of 13th ed.). Boston: Pearson Education.
eller
Knight, R.D. (2017). Physics for Scientists and Engineers: A Strategic Approach with Modern Physics. (global ed. 4th ed.). Boston: Pearson Education
eller
Halliday, Resnick, Walker J (2011). Principles of Physics. (int. stud. vers. 9th ed.). John Wiley & Sons, Inc.

Prerequisite

Baskurs i matematik, Matematik 1

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd)

Teaching methods

Föreläsningar, demonstrationer, kontrollskrivningar, övningar
Hemuppgifter, självstudier
Laborationer

Utskriven 31 oktober 2020 kl 08:55