Maskinteknik – Matematik 3

Kurskod M004303
Studiepoäng 5
Goals

Lärokursens mål är att ge den studerande ”ingenjörsmatematisk allmänbildning” så att den studerande dels får förutsättningar att studera andra ämnen, i vilka matematik är ett fundamentalt hjälpmedel, dels kan matematiskt behandla tekniska problem i sin framtida yrkesutövning.

Den studerande bör efter avslutade studier kunna tillämpa matematik i olika uppgifter inom sin egen bransch, kunna ta del av branschens litteratur och av text som använder matematiskt framställningssätt, samt kunna kommunicera med andra personer verksamma i likartade uppgifter.
I övriga läroämnen behövs matematik för utförande av olika beräkningsuppgifter. En smidig användning av matematiska metoder i andra läroämnen förutsätter att den studerande förstått de matematiska grunderna.

Contents

Matriser och determinanter:
– Räkneoperationer med matriser, Invers Matris, determinant
– Linjära ekvationssystem, Cramers regel, Gauss elimination
– Linjära avbildningar och koordinattransformationer
– Minstakvadratmetoden
Differentialekvationer:
– Separabla differentialekvationer
– Första och och andra ordningens linjära differentialekvationer
– Lösningsmetoder: variabelseparering, integrerande faktor, karakteristiska ekvationen
– Icke-linjära DE, numerisk lösning (Euler, Runge-Kutta)
– Tillämpningar

Attendance

Enligt lärarens anvisningar

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Maskinteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

Skriftliga prov, kontrollskrivningar samt inlämningsuppgifter

Material

– Föreläsningsanteckningar
– Av läraren utdelad övnings- och kompletteringsmaterial
– Croft, A. (red.) 2013. Engineering mathematics: a foundation for electronic, electrical, communications and systems engineers. 4th ed. Harlow: Pearson. 961 s. ISBN: 978-02-73-71977-9

Prerequisite

Matematik 2, M004204 eller motsvarande.

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd)

Teaching methods

Föreläsningar, övningsuppgifter, hemuppgifter

Other

Godkänt vitsord i denna kurs är förkunskapskrav för Matematik 4 M004403.

Utskriven 31 oktober 2020 kl 09:23