Maskinteknik – Trim och stabilitet

Kurskod M302203
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha kunskap om:
– hur barlast- och bunkerhantering påverkar fartygets stabilitet, trim och stressnivåer i skrovet.
– stabilitetsregler för lastfartyg och passagerarfartyg
– förändring i stabiliteten vid läckage och lämpliga motåtgärder

Innehåll

Initialstabilitet
– tyngdpunkt
– metacentrum
– metacenterhöjd, minimum GM
– hydrostatiska data och deras användning
– fria vätskeytors inverkan på stabiliteten
– tanktabeller och deras användning
– djupgåendets förändring vid densitetsförändring
– långskeppsstabilitet, trimberäkningar
– Krängnings- och rullningsprov

Stabilitet vid stora krängningsvinklar
– den rätande hävarmen (GZ)
– dynamisk stabilitet, dynamiska stabilitetskurvan

Stabilitetsregler
– intakt
– läckage (roro-passagerarfartyg / lastfartyg)

Påkänningar i skrovet
– tvärkraft och böjmoment i skrovbalken med resulterande stress och utmattning

Stabilitetsprogram / lastdatorer ombord
– demo

Närvaro

Närvaro enligt lärarens anvisningar

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Obligatoriska inlämningsuppgifter och en skriftlig tentamen

Kurslitteratur och studiematerial

Artikelsamling

Förkunskaper

Fartygsteknikens grunder eller motsvarande kurs.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

lektioner, laborationer med fartygsmodeller, datorlaborationer, tillämpningar på skolfartyget

Utskriven 19 juli 2019 kl 02:26