Maskinteknik – Elmaskiner och -anläggningar

Kurskod M112304
Studiepoäng 2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– kunna förstå och analysera elmaskiner på fartyg, samt
– ha grundläggande kunskaper om elanläggningar och elgenerering på fartyg, samt
– få en överblick över motsvarande elutrustningar på land.
Efter avslutad kurs skall den studerande ha kunskap om elmaskiner på fartyg i enlighet med STCW 2010.

Innehåll

Transformatorer, likströmsmaskiner, asynkronmaskiner, synkronmaskiner, småmotorer, specialmotorer, allmänt elsystem, ledningssystem, elsäkerhet, eldokumentation, elapparater, ställverk och elutrustningar för explosionsfarliga utrymmen.

Närvaro

32 timmar lektioner och övningar.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Godkänd skriftlig tentamen, godkända övningar och eventuella inlämningsuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Alf Alfredsson, Karl Axel Jacobsson. (2011). Elkrafthandboken. Elmaskiner. 3. uppl. ISBN: 9789147114375
D1-2017 Handbok om byggnaders elinstallationer. 9. uppl. ISBN: 9789522312440
SFS 6002 i praktiken. 3. uppl. ISBN: 9789522312655

Referenslitteratur:
SFS-käsikirja 600-1-1:2018:sv Lågspänningselinstallationer. Del 1-1: Allmänna krav (SFS 6000 delarna 1 – 6)
SFS-käsikirja 600-1-2:2018:sv Lågspänningselinstallationer. Del 1-2: Installationer i specialutrymmen och tilläggskrav (SFS 6000 delarna 7 – 8)
SFS 6002:2015 + A1:2018:sv Säkerhet vid elarbeten
SFS-käsikirja 601:2018:sv Högspänningselintallationer och luftledningar
Guide för reparation av elapparater (ST-ohjeisto).

Artikelsamlingar och material som läraren tillhandahåller.

Förkunskaper

Matematik 1, Fartygsteknikens grunder, Övningar i maskinrumssimulator 1,
Övningar i maskinrumssimulator 2, Elteknik, Elektronik

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort.

Arbetsformer

Föreläsningar och demonstrationer.

Utskriven 19 augusti 2019 kl 19:11