Maskinteknik – Elektronik

Kurskod M112204
Studiepoäng 4
Lärandemål

Efter avslutad kurs har den studerande
– delar av de färdigheter som beskrivs i STCW 2010, chapter III (standards regarding
engine department), section A-III/1 (training in electrical workshop skills relevant to
the duties of an engineer officer), table A-III/1 (function: electrical, electronic and
control engineering at the operational level) and section A-III/5, table A-III/5
(function: electrical, electronic and control engineering at the support level).
Tillsammans med kursen elteknik uppfylls STCW 2010 kraven ovan.
– sådana kunskaper i elektronikens grunder att den studerande känner till de principiella
arbetssätten för de grundkomponenter och grundkretsar som används för att bygga upp de
elektronikapparater som förekommer i reglering, mätning och styrning av fartygs- och
kraftverksmaskiner,
– kunskap att utföra kontrollmätningar och enklare felsökningar på elektronikapparater och
deras sammankopplingar via databussar och nätverk.

Innehåll

– Passiva komponenter
– Halvledarmaterial
– Dioden
– Transistorn
– Transistorförstärkaren
– Transistorn som switch
– Operationsförstärkare och dess viktigaste kretsar
– Fiberoptikens komponenter
– Tyristorn och Triacen
– Tyristor- och diodlikriktare samt övrig effektelektronik
– Växelriktare och frekvensomvandlare
– Booles algebra, grindar
– Logiska kretsar
– Mätutrustning och mätmetoder vid felsökning i elektronikutrustning

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare.
Obligatorisk närvaro vid laborationer

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Skriftliga prov, bedömning av rapporter och prestationer vid övningar.

Kurslitteratur och studiematerial

Alfredsson, A, Mårtensson, L (senaste upplagan). Elteknik. Stockholm: Liber, 357 sidor
Kompletterande artikelsamlingar

Förkunskaper

Elteknik.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, demonstrationer och laborationer. Felsökningsövningar och beräkningsövningar.

Utskriven 19 augusti 2019 kl 19:45