Maskinteknik – Marina bränslen och smörjoljor

Kurskod M110603
Studiepoäng 1
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– behärska betydelsen av att använda riktiga bränslen och smörjoljor
ombord
– kunna använda välfungerande rengöringssystem för bränslen och
smörjoljor

Contents

Förädlingsprocesser
Bränsle och smörjoljor:
– egenskaper och typer
– provtagningar och analyser
– åtgärder vid felaktigheter
– rengöringssystem

Attendance

Obligatorisk närvaro vid seminarietillfällen

Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Vocational education and training

Maskinteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

Genomförda seminarietillfällen eller enligt ansvarig lärares direktiv

Material

Artikelsamling

Prerequisite

Avlagd kurs i Teknisk kemi

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort.
Underkänd, Godkänd
.

Teaching methods

Seminarietillfällen, föreläsningar och demonstrationer

Other

Kursens seminarietillfällen öppna för allmänheten

Utskriven 31 oktober 2020 kl 09:22