Maskinteknik – Pumpar, fläktar och rörledningar

Kurskod M105304
Studiepoäng 4
Goals

Efter avslutad kurs ska den studerande:
– kunna dimensionera rörsystem, praktiskt använda sig av pump- och systemkurvor och välja lämplig pump för en process, välja lämplig reglerform för pumpar samt dimensionera och reglera fläktar.
– känna till olika pump- och fläkttypers uppbyggnad och egenskaper samt förekommande driftproblem.
– känna till uppbyggnad och funktion av ventilationssystem.

Contents

Rörledningar: dimensionering, armaturer och kopplingar, upphängning, isolering, märkning, material.
Pumpar: pumptyper, egenskaper, dimensionering, installation, underhåll, reglering, kavitation.
Fläktar och kompressorer: typer, egenskaper, dimensionering.
Luft och dess egenskaper
Laborationsuppgifter

Attendance

Närvaro enligt lärares anvisningar

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Maskinteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

Godkänd skriftlig tentamen och godkända uppgifter

Material

Alvarez, H. (2006). Energiteknik D. 1. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 672 s.
Alvarez, H. (2006). Energiteknik D. 2. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur s. 673-1289.
Artikelsamling

Prerequisite

Teknisk termodynamik

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. VG, G, U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, övningar, självstudier, inlämningsuppgifter

Utskriven 20 oktober 2020 kl 09:35