Maskinteknik – Kylteknik

Kurskod M105203
Studiepoäng 3
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha:
– kännedom om olika kyltekniska tillämpningar och kylanläggningstyper med ingående komponenter samt säkerhets- och miljöaspekter.
Kursen inriktas på drifttekniska uppgifter d.v.s. tillståndskontroll, felsökning och underhåll.

Contents

Kyltekniska tillämpningar, olika slags kylprocesser, grundläggande fryslasthantering, infrysningsmetoder, kompressorkylanläggningars termodynamiska grunder, kompressorkylanläggningars komponenter, anläggningsexempel för kompressorkylanläggningar, köldmedier, köld- och värmebärare, oljan i kompressoranläggningar, kylteknisk reglerutrustning och dess justering, tillståndskontroll, felsökning, rutinunderhåll, grundläggande luftbehandling, värmepumpars funktionsprincip, säkerhets- och miljöaspekter vid arbete med kylanläggningar

Attendance

Närvaro ej obligatorisk men rekommenderas eftersom mycket kunskap förmedlas förutom litteratur.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Maskinteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

Två skriftliga tentamina

Material

Nydal, R. (2010). Praktisk kylteknik 2010. Halmstad: Svenska kyltekniska föreningen. 231 s.

Artikelsamling om arbetarskydd, köldmedier, miljöpåverkan och felsökning

Prerequisite

Fysikaliska begrepp: smältvärme, ångbildningsvärme, specifikt värme

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. VG, G, U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, övningar, demonstrationer, studiebesök

Other

Kursen ansluter till Energitekniska laborationer 2 på årskurs 4, i vilken ingår ytterligare laborationsövningar med kylanläggning.

Utskriven 20 oktober 2020 kl 09:15