Maskinteknik – Praktikhandledning

Kurskod S1656033
Studiepoäng 1
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
– Identifiera för praktikhandledningen relevanta regelverk
– Känna till vilka krav som ställs på en godkänd handledare
– Känna till praktikens målsättning och plats i utbildningssystemet
– Redogöra för olika inlärningsformer och beakta dessa i praktikhandledning- och bedömning
– Vara medveten om vikten av ett gott mottagande ombord för praktikanter och vikten av sin egen roll som förebild för praktikantens kommande yrke
– Förstå vikten av att motverka mobbning och trakasserier ombord

Contents

– Genomgång av relevanta regelverk
– Krav på en handledare enligt STCW A-I/6
– den handledda praktikens plats och funktion i utbildningssystemet
– Praktiksamordning
– Kunskap (kognitiv domän), normer och moral (affektiv domän), färdigheter (psyko-motorisk domän)
– Kunskapsbaserad bedömning
– Färdighetsbaserad bedömning
– Kompetensbaserad bedömning
– Grupparbeten kring valda moment i praktikhandböckerna
– Begreppen mobbning och trakasserier

Kursen är utformad med beaktande av STCW-2010 sektion A-I/6, IMO Model Course 1.30 On-board Assessment, IMO Model Course 6.09 Training course for instructors samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG

Attendance

Obligatorisk närvaro

Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Vocational education and training

Sjöfart

Degree program

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Descriptive assessment

Kontinuerlig bedömning under kursens gång med avseende på aktivitet i deltagande

Material

– Standards on Training, Certification and Watchkeeping (STCW)
– Lauvås, P.,Handel, G.(2001) Handledning och praktisk yrkesteori. Studentlitteratur.
– Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG
– Lag om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009)
– Statsrådets förordning om fartygets bemanning och fartygspersonalens behörighet (1797/2009)

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

– Kurskompendium
– kopior av gällande uppföljningsböcker för handledd praktik för däck och maskin

Prerequisite

– Säkerhetsorganisation på operativ nivå eller erfarenhet av arbete inom en säkerhetsorganisation ombord

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. Över godkänd kurs utfärdas ett kursintyg på svenska och engelska. U, G (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsning i klass och grupparbeten.

Utskriven 31 oktober 2020 kl 09:19