Maskinteknik – Skolfartyg 2

Kurskod M404205
Studiepoäng 1 1/2
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha fördjupad kunskap i enlighet med STCW-10 sektion A-III/4. Den studerande skall :
– ha kunskap om maskinpersonalens och maskinvaktmans arbetsuppgifter och säkerhetsrutiner.
– ha kunskap gällande drift av små fartygs framdrivnings- och hjälpmaskineri.
– ha grundläggande kunskap om övriga tekniska installationer inom fartyget samt om deras praktiska handhavande, underhåll och service.
-vara insatt i brand och livräddningsarrangemang ombord

Contents

– stopp och start av maskineriet ombord
– driftkontroll och driftrutiner
– bränslesystem, kylsystem och smörjsystem läns- och barlastsystem, brandpumpar och nödlänsning
– vakthållningsprocedurer i maskinrum
– ordergivning, intern kommunikation och alarmsystem
– åtgärder till skydd för miljön
– arbetarskydd mm säkerhetsaspekter i maskinrumsarbete
– ritningar och ritningssymboler
– funktionerna hos systemens huvudkomponenter
– användning, underhåll och enklare reparationer

Kursen är utformad med beaktande av STCW-10 sektion B-III/4 i tillämpliga delar.

Attendance

Obligatorisk närvaro

Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Vocational education and training

Maskinteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

Resultatet bedöms medan utbildningen fortgår

Material

Övningshäfte Michael Sars
Artikelsamling

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)

Godkänd praktikbok

Prerequisite

Skolfartyg 1

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. Godkänd/underkänd.

Teaching methods

Övningar och självstudier ombord på skolfartyg.

Utskriven 29 oktober 2020 kl 09:16