Maskinteknik – Skolfartyg 1

Kurskod M404105
Studiepoäng 1 1/2
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha elementär förmåga i enlighet med STCW-10, sektion A-III/4. Den studerande:
– har en allmän bild av arbetet som medlem av fartygssamhället och kan utföra vaktmans arbetsuppgifter på fartyget till sjöss och i hamn
– kan bidra till övervakning och kontroll av säker vakthållning i maskin
– klarar av det sociala livet ombord under tiden ombord
– kan styra ett fartyg och hålla henne på stadig kurs och hålla lämplig utkik genom syn och hörsel
– förstår brand och livräddningsarrangemang ombord.

Contents

– fartygssamhällets struktur
– fartygsdelarnas benämning
– grundläggande maskinkunskap
– elementär kunskap om vilka de ingående maskinkomponenterna är
– rorsmans och utkikens uppgifter, roderkommandon på svenska och engelska samt användning av magnetkompass och gyrokompass
– vaktmans uppgifter under sjövakt och i hamn
– vaktbyte
– ordergivning, fartygsintern kommunikation och alarmsystem
– autopilot och handstyrning samt växling mellan dessa
– arbetarskydd mm säkerhetsaspekter
– åtgärder till skydd för miljön
Kursen är utformad med beaktande av STCW-10 sektion B-III/4 i tillämpliga delar.

Attendance

Obligatorisk närvarvo

Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Vocational education and training

Maskinteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

Resultatet bedöms medan utbildningen fortgår

Material

Övningshäfte Michael Sars

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)

Skolfartyget Michael Sars
Godkänd praktikbok

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. Godkänd/underkänd.

Teaching methods

Övningar och självstudier ombord på skolfartyg.

Utskriven 30 oktober 2020 kl 15:48