Maskinteknik – Praktik för ingenjörsexamen

Kurskod M403104
Studiepoäng 54
Goals

Efter avslutad kurs skall studerande
– ha generell kunskap om industri och arbetsliv samt en mångsidig praktisk kunskap av centrala arbetsuppgifter inom sitt kommande yrkesområde.

Contents

För studerande som ej avser erhålla behörighet som maskinbefäl till sjöss ersätter denna kursbeskrivning (M403104 Praktik) de sjöbehörighetsgivande arbetslivsavsnitten M401104 fartygsförlagd utbildning och M402104 verkstadspraktik. Praktiken skall vara så utformad att centrala yrkesämnen åskådliggörs och därigenom stöder studieavsnitten.
Praktikens lämplighet bedöms individuellt av praktikansvarig.

Attendance

Det totala praktikkravet för examen är 36 veckor godkänd arbetspraktik. Avlagd gymnasialstadieexamen (minst 2-årig utbildning) inom motsvarande studieinriktning motsvarar 20 veckor praktik.

Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Vocational education and training

Maskinteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

Praktikens lämplighet bedöms av praktikansvarig.
Den studerande uppgör praktikbeskrivning över branschpraktiken enligt separata direktiv. Praktikbeskrivningen bedöms av praktikansvarig eller av praktikansvarig utsedd lärare.

Documentation

Praktikansvarig lämnar dokumentation om avlagda praktikstudieveckor till kansliet för införande i
studiekort. Godkänd / underkänd.

Other

Genomgången minst tvåårig yrkesgymnasieutbildning med lämplig inriktning motsvarar 20 veckors praktik och kan valideras.
Praktik för sjöbehörighetsgivande ingenjörsutbildning beskrivs i kursbeskrivningarna M401104 och M402104.

Utskriven 30 oktober 2020 kl 16:12