Maskinteknik – Tillverkningsteknik

Kurskod M103203
Studiepoäng 3
Goals

Efter avslutad kurs ska den studerande
– Ha kunskaper om olika materials användning, bearbetning, egenskaper i olika applikationer, sammanfogningsmetoder och kontroll av kvaliteten hos den tillverkade produkten.

Contents

– Bearbetningsmetoder och deras lämplighet i olika fall samt utförande. Främst gällande spånskärande bearbetning, plastisk formning och gjutning.
– I avsnittet spånskärande bearbetning skall verktygsmaskinerna, vanligaste verktygen, skärkrafter och skärhastigheter behandlas.
– Mätning och beräkning av ekonomisk materialanvändning samt kontroll av resultat genom lämpliga mätmetoder och deras noggrannhet.
– Andra kvalitetstester, behörigheter och materialcertifiering.
– Sammanfogningsmetoder, s.s. svetsning, lödning, limning, gängförband och nitning.
– Mätinstrument, deras användning och noggrannhet.

Attendance

Närvaroskyldighet enligt lärares anvisningar

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Maskinteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

En skriftlig tentamen, egna presentationer

Material

Jarfors, A. E. W. et al (2006). Tillverkningsteknologi. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur
Karlebo handbok.(2000). Stockholm: Liber
Svetshandbok Karlebo serien Weman, K. (2007) Svetshandbok. (Karleboserien). Stockholm: Liber
Artikelsamling

Prerequisite

Materiallära M103103

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. Väl godkänd/godkänd/underkänd (Vid validering används vitsordet godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, övningar, självstudier

Other

Till kursen hör studiebesök vid maskinverkstäder. Praktiska övningar ges i kursen Verkstadstekniska laborationer.

Utskriven 25 oktober 2020 kl 19:15