Maskinteknik – Personlig säkerhet och socialt ansvar

Kurskod S0805041
Studiepoäng 1 1/2
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha färdighet i enlighet med STCW-2010 sektion A-VI/1, tabell A-VI/1-4.
Den studerande förstår sitt ansvar som besättningsmedlem och därmed vikten av:

– Att följa fartygets nödprocedurer
– Att kunna vidta åtgärder för att undvika nedsmutsning av den marina miljön
– Att utföra arbete ombord på ett säkert sätt
– Att föra en klar och säker kommunikation ombord
– Att bidra till en god och säker arbetsmiljö och – anda ombord
– Betydelsen av tillräcklig vila och sömn
– Att i relevanta delar känna till relevanta regelverk, konventioner och sjöarbetslagstiftning

Contents

– Regelverk och konventioner såsom STCW, ISM, ISPS, MARPOL, MLC etc.
– Alkohol- och drogpolicy
– Fartygets säkerhetsorganisation och SMS
– Introduktion för nyanställda
– Nöd- och alarmsignaler
– Förhindrande av nedsmutsning
– Effektiv kommunikation
– Säkert utförande av arbete
– Faror med begränsade utrymmen
– Social miljö ombord
– Introduktion till manskapspraktik ombord
– Arbetstagarens rättigheter och skyldigheter i sjöarbetslagstiftningen
– Arbetsförhållandevillkor
– Arbetslivets socialskydd

Attendance

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Sjöfart

Degree program

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Descriptive assessment

Skriftliga tentamina.

Material

– Lärarnas kompendier och sammanställningar enligt följande:
– Bengt Malmberg: Personlig säkerhet och socialt ansvar (PPT 2012).
– Bengt Malmberg: Utmattning och trötthet (PPT 2012)
– Bengt Malmberg: Intro till praktik (PPT 2011)
– Kimo Kostiainen: Personlig säkerhet och socialt ansvar (PPT 2011)
– Accident Prevention on board Ship at sea and in Port. (1994). Geneva: ILO (the International Labour Organization. [www] Hämtat 6.9. 2012 från http://www.scribd.com/doc/23714212/Accident-prevention-on-board-ship-at-sea-and-in-port

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

– Lärarnas kompendier och sammanställningar
– Rapporter enligt lärarnas rekommendationer
– Kopior av safety-plan

Documentation

Kursvitsord antecknas i studiekortet. VG, G eller U (Vid validering används vitsordet Godkänd). Över godkänd kurs utfärdas kursintyg på svenska och engelska.

Teaching methods

Föreläsningar och skriftliga övningar.

Other

Kompletterande momentet enligt STCW-2010 tabell A-VI/1-4 ingår i [S0801031] livbåtsman och överlevnadsteknik
Kursen beaktar även IMO Model Course 1.21 Proficiency in Personal Safety and Social Responsibilities.

Utskriven 30 oktober 2020 kl 06:54