Maskinteknik – Skolfartyg 3

Kurskod M404305
Studiepoäng 1 1/2
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ytterligare ha fördjupade kunskaper i enlighet med STCW-10 sektion A-III/4 om maskinpersonalens och maskinvaktmans arbetsuppgifter och säkerhetsrutiner samt ha kunskap gällande drift av fartygs framdrivnings- och hjälpmaskineri samt övrig teknisk utrustning ombord i fartyget. Den studerande har grundläggande kunskap om teknisk utrustning ombord för handhavande, underhåll och service.

Contents

– bränslesystem, kylsystem, smörjsystem läns – och barlastsystem, brandpumpar och nödlänsning
– ordergivning, intern kommunikation och alarmsystem
– åtgärder till skydd för miljön
– arbetarskydd mm säkerhetsaspekter i maskinrumsarbete
– systemritningar och ritningssymboler
– funktionerna hos systemens komponenter
– användning av verktyg, underhåll och reparationer enligt fartygets behov
Kursen är utformad med beaktande av STCW-10 sektion B-III/4 i tillämpliga delar.

Attendance

Obligatorisk närvaro.

Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Vocational education and training

Maskinteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

Resultatet bedöms medan utbildningen fortgår.

Material

Övningshäfte Michael Sars
Ritningar och instruktioner Michael Sars
Artikelsamling

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)

Godkänd praktikbok

Prerequisite

Skolfartyg 1 och 2.

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. Godkänd/underkänd.

Teaching methods

Övningar och självstudier ombord på skolfartyg.

Utskriven 21 oktober 2020 kl 10:23