Maskinteknik – Skolfartyg 2

Kurskod M404204
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha fördjupad kunskap i enlighet med STCW-95 sektion A-III/4. Den studerande skall :
– ha kunskap om maskinpersonalens och maskinvaktmans arbetsuppgifter och säkerhetsrutiner.
– ha kunskap gällande drift av små fartygs framdrivnings- och hjälpmaskineri.
– ha grundläggande kunskap om övriga tekniska installationer inom fartyget samt om deras praktiska handhavande, underhåll och service.
– vara insatt i brand och livräddningsarrangemang ombord

Innehåll

– stopp och start av maskineriet ombord
– driftkontroll och driftrutiner
– bränslesystem, kylsystem och smörjsystem läns- och barlastsystem, brandpumpar och nödlänsning
– vakthållningsprocedurer i maskinrum
– ordergivning, intern kommunikation och alarmsystem
– åtgärder till skydd för miljön
– arbetarskydd mm säkerhetsaspekter i maskinrumsarbete
– ritningar och ritningssymboler
– funktionerna hos systemens huvudkomponenter
– användning, underhåll och enklare reparationer

Kursen är utformad med beaktande av STCW-95 sektion B-III/4 i tillämpliga delar.

Närvaro

Enligt lärarens instruktioner

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Resultatet bedöms medan utbildningen fortgår på basen av ifylld praktikbok.

Kurslitteratur och studiematerial

Övningshäfte Michael Sars
Artikelsamling

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)

Godkänd praktikbok

Förkunskaper

Skolfartyg 1

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. Godkänd/underkänd.

Arbetsformer

Övningar och självstudier ombord på skolfartyg.

Utskriven 28 oktober 2021 kl 03:53