Maskinteknik – Skolfartyg 2

Kurskod M404204
Studiepoäng 1 1/2
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha fördjupad kunskap i enlighet med STCW-95 sektion A-III/4. Den studerande skall :
– ha kunskap om maskinpersonalens och maskinvaktmans arbetsuppgifter och säkerhetsrutiner.
– ha kunskap gällande drift av små fartygs framdrivnings- och hjälpmaskineri.
– ha grundläggande kunskap om övriga tekniska installationer inom fartyget samt om deras praktiska handhavande, underhåll och service.
– vara insatt i brand och livräddningsarrangemang ombord

Contents

– stopp och start av maskineriet ombord
– driftkontroll och driftrutiner
– bränslesystem, kylsystem och smörjsystem läns- och barlastsystem, brandpumpar och nödlänsning
– vakthållningsprocedurer i maskinrum
– ordergivning, intern kommunikation och alarmsystem
– åtgärder till skydd för miljön
– arbetarskydd mm säkerhetsaspekter i maskinrumsarbete
– ritningar och ritningssymboler
– funktionerna hos systemens huvudkomponenter
– användning, underhåll och enklare reparationer

Kursen är utformad med beaktande av STCW-95 sektion B-III/4 i tillämpliga delar.

Attendance

Enligt lärarens instruktioner

Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Vocational education and training

Maskinteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

Resultatet bedöms medan utbildningen fortgår på basen av ifylld praktikbok.

Material

Övningshäfte Michael Sars
Artikelsamling

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)

Godkänd praktikbok

Prerequisite

Skolfartyg 1

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. Godkänd/underkänd.

Teaching methods

Övningar och självstudier ombord på skolfartyg.

Utskriven 29 oktober 2020 kl 06:19