Maskinteknik – Skolfartyg 1

Kurskod M404106
Studiepoäng 1 1/2
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– har en allmän bild av arbetet som medlem av fartygssamhället och kan utföra vaktmans arbetsuppgifter på fartyget till sjöss och i hamn
– kan bidra till övervakning och kontroll av säker vakthållning i maskin
– klarar av det sociala livet ombord under tiden ombord
– kan styra ett fartyg och hålla henne på stadig kurs och hålla lämplig utkik genom syn och hörsel
– förstår säkerhets, brand och livräddningsarrangemang ombord.

Contents

– fartygssamhällets struktur
– fartygsdelarnas benämning
– grundläggande maskinkunskap
– elementär kunskap om vilka de ingående maskinkomponenterna är
– rorsmans och utkikens uppgifter, roderkommandon på svenska och engelska samt användning av magnetkompass och gyrokompass
– vaktmans uppgifter under sjövakt och i hamn
– vaktbyte
– ordergivning, fartygsintern kommunikation och alarmsystem
– autopilot och handstyrning samt växling mellan dessa
– arbetarskydd mm säkerhetsaspekter
– åtgärder till skydd för miljön
Kursen är utformad med beaktande av STCW-10 sektion B-III/4 i tillämpliga delar.

Attendance

Obligatorisk närvarvo

Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Vocational education and training

Maskinteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

Resultatet bedöms medan utbildningen fortgår
Skriftlig tentamen kan förekomma.

Material

Introduktionsbok för skolfartyget Michael Sars
Driftsmanual Vaktman
Vakthållningsföreskrifterna
Skolfartyget Michael Sars
Godkänd praktikbok

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. Godkänd/underkänd.

Teaching methods

Övningar och självstudier ombord på skolfartyg.

Other

Egna arbetskläder och skyddsskor obligatoriskt

Utskriven 27 oktober 2020 kl 22:30