Maskinteknik – Praktik för ingenjörsexamen

Kurskod M403104
Studiepoäng 54
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studerande
– ha generell kunskap om industri och arbetsliv samt en mångsidig praktisk kunskap av centrala arbetsuppgifter inom sitt kommande yrkesområde.

Innehåll

För studerande som ej avser erhålla behörighet som maskinbefäl till sjöss ersätter denna kursbeskrivning (M403104 Praktik) de sjöbehörighetsgivande arbetslivsavsnitten M401104 fartygsförlagd utbildning och M402104 verkstadspraktik. Praktiken skall vara så utformad att centrala yrkesämnen åskådliggörs och därigenom stöder studieavsnitten.
Praktikens lämplighet bedöms individuellt av praktikansvarig.

Närvaro

Det totala praktikkravet för examen är 36 veckor godkänd arbetspraktik. Avlagd gymnasialstadieexamen (minst 2-årig utbildning) inom motsvarande studieinriktning motsvarar 20 veckor praktik.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Praktikens lämplighet bedöms av praktikansvarig.
Den studerande uppgör praktikbeskrivning över branschpraktiken enligt separata direktiv. Praktikbeskrivningen bedöms av praktikansvarig eller av praktikansvarig utsedd lärare.

Dokumentering

Praktikansvarig lämnar dokumentation om avlagda praktikstudieveckor till kansliet för införande i
studiekort. Godkänd / underkänd.

Övrigt

Genomgången minst tvåårig yrkesgymnasieutbildning med lämplig inriktning motsvarar 20 veckors praktik och kan valideras.
Praktik för sjöbehörighetsgivande ingenjörsutbildning beskrivs i kursbeskrivningarna M401104 och M402104.

Utskriven 19 oktober 2021 kl 02:47