Maskinteknik – Verkstadspraktik

Kurskod M402105
Studiepoäng 30
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– ha förmåga att genomföra arbete i mekanisk metallverkstad inom tillverkning eller reparation av kraftmaskiner.
– kunna verkstadsterminologin och på så sätt ha beredskap för undervisningen i centrala yrkesämnen.
– kunna verkstads- arbetsmetoder och utrustning samt vara insatt i betydelsen av effektivt arbetarskydd.
– förstå hur olika arbetsskeden påverkar varandra.
– planera utförandet av arbetsuppgifter av olika slag och kunna se det egna arbetet också som en del av en större helhet.
– utveckla beredskap för framtida förmansuppgifter.

Innehåll

Praktiken skall bestå av mångsidigt och personligt verkstadsarbete av praktisk natur på verkstad som tillverkar och reparerar kraftmaskiner. En del av praktiken kan utföras i elinstallations- och serviceuppgifter, men tyngdpunkten bör vara praktik inom mekanisk verkstad.

Den studerande bör vid sidan av sina egna arbetsuppgifter kunna följa med det arbete som olika yrkesmän utför på sina arbetsplatser. Praktiken bör vara meningsfull och upplevas som hörande till studierna. Den bör för den studerande framstå som ett utbildningsskede då teori och praktik förenas. Den bör vidare skapa en på verklig grund baserad föreställning om i studierna ingående undervisningsavsnitt. För behörighet till vaktmaskinmästare krävs 6 månader verkstadspraktik varav också minst 1 månad elverkstadspraktik bör ingå.

Närvaro

20 veckor verkstadspraktik under normal arbetstid.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Praktikansvarig bedömer att praktiken uppfyller kraven beskrivna ovan i ”Mål” och ”Innehåll”.

Dokumentering

Godkänd praktik noteras i studerandes studiekort. Godkänd/underkänd.

Arbetsformer

Verkstadsarbete.

Övrigt

Genomgången minst tvåårig yrkesgymnasieutbildning med lämplig inriktning ersätter verkstadspraktiken till viss del eller i sin helhet och kan valideras.

Utskriven 25 oktober 2021 kl 19:56