Maskinteknik – Verkstadspraktik

Kurskod M402105
Studiepoäng 30
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– ha förmåga att genomföra arbete i mekanisk metallverkstad inom tillverkning eller reparation av kraftmaskiner.
– kunna verkstadsterminologin och på så sätt ha beredskap för undervisningen i centrala yrkesämnen.
– kunna verkstads- arbetsmetoder och utrustning samt vara insatt i betydelsen av effektivt arbetarskydd.
– förstå hur olika arbetsskeden påverkar varandra.
– planera utförandet av arbetsuppgifter av olika slag och kunna se det egna arbetet också som en del av en större helhet.
– utveckla beredskap för framtida förmansuppgifter.

Contents

Praktiken skall bestå av mångsidigt och personligt verkstadsarbete av praktisk natur på verkstad som tillverkar och reparerar kraftmaskiner. En del av praktiken kan utföras i elinstallations- och serviceuppgifter, men tyngdpunkten bör vara praktik inom mekanisk verkstad.

Den studerande bör vid sidan av sina egna arbetsuppgifter kunna följa med det arbete som olika yrkesmän utför på sina arbetsplatser. Praktiken bör vara meningsfull och upplevas som hörande till studierna. Den bör för den studerande framstå som ett utbildningsskede då teori och praktik förenas. Den bör vidare skapa en på verklig grund baserad föreställning om i studierna ingående undervisningsavsnitt. För behörighet till vaktmaskinmästare krävs 6 månader verkstadspraktik varav också minst 1 månad elverkstadspraktik bör ingå.

Attendance

20 veckor verkstadspraktik under normal arbetstid.

Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Vocational education and training

Maskinteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

Praktikansvarig bedömer att praktiken uppfyller kraven beskrivna ovan i ”Mål” och ”Innehåll”.

Documentation

Godkänd praktik noteras i studerandes studiekort. Godkänd/underkänd.

Teaching methods

Verkstadsarbete.

Other

Genomgången minst tvåårig yrkesgymnasieutbildning med lämplig inriktning ersätter verkstadspraktiken till viss del eller i sin helhet och kan valideras.

Utskriven 21 oktober 2020 kl 10:30